| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 63/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 18 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.) Rada Miejska w   Suchedniowie uchwala co następuje:  

§   1.  

Ustala się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w   terminie   do dnia 15 kwietnia 2013r   .  

§   3.  

Deklarację, o   której mowa w   §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Miasta i   Gminy w   Suchedniowie w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

§   4.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§   5.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy w   Suchedniowie.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Suchedniowie  


Sławomir   Dziekan

 


Załącznik do Uchwały Nr 63/X/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  


Uzasadnienie

W oparciu o   art.6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (DZ. U. 2012r. poz. 391)Rada Miejska , uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa wzór deklaracji o   wysokości opłaty, składanej przez właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie , że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

Uchwała także zawiera informację o   terminie złożenia pierwszej deklaracji.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Suchedniowie  


Sławomir   Dziekan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »