| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 66/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym

Na podstawie rt. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 6, ust. 9   pkt 1   i ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 6a ust. 5, ust. 8   pkt 1   i ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984r o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006r.   Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 2, ust. 5   pkt 1   i ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002r. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się wzór formularza „Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości”, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały, składanego przez osoby fizyczne, będące podatnikami podatku            od nieruchomości.  

2.   Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, stanowiący załącznik               Nr 2   do niniejszej uchwały, składanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a   także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące podatnikami podatku od nieruchomości.  

3.   Załącznikami do „Informacji w   sprawie podatku od nieruchomości” oraz „Deklaracji na podatek         od nieruchomości” są druki:  

-   ZN-1/A - Dane o   nieruchomościach - załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały  

-   ZN-1/B - Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości - załącznik Nr 4                        do niniejszej uchwały  

§   2.  

1.   Ustala się wzór formularza „Informacja w   sprawie podatku rolnego”, stanowiący załącznik Nr 5             do niniejszej uchwały, składanego przez osoby fizyczne, będące podatnikami podatku rolnego.  

2.   Ustala się wzór formularza „Deklaracji na podatek rolny”, stanowiący załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały, składanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a   także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące podatnikami podatku rolnego.  

3.   Załącznikami do „Informacji w   sprawie podatku rolnego” oraz „Deklaracji na podatek rolny”               są druki:  

-   ZR-1/A - Dane o   nieruchomościach rolnych - załącznik Nr 7   do niniejszej uchwały  

-   ZR-1/B - Dane o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym - załącznik Nr 8   do niniejszej uchwały  

§   3.  

1.   Ustala się wzór formularza „Informacja w   sprawie podatku leśnego” stanowiący załącznik Nr 9              do niniejszej uchwały, składanego przez osoby fizyczne, będące podatnikami podatku leśnego.  

2.   Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek leśny” stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały, składanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w   tym spółki nieposiadąjące osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a   także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, będące podatnikami podatku leśnego.  

3.   Załącznikami do „Informacji w   sprawie podatku leśnego” oraz „Deklaracji na podatek leśny”                 są druki:  

-   ZL-1/A - Dane o   nieruchomościach leśnych - załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały  

-   ZL-1/B - Dane o   zwolnieniach podatkowych w   po-datku leśnym - załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały  

§   4.  

Ustala się wzór formularza „Wykaz współwłaścicieli”, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały, składanego przez współwłaścicieli nieruchomości oraz gruntów rolnych lub leśnych.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Suchedniów.  

§   6.  

Traci moc uchwała Nr 13/III/2006 Rady Miejskiej w   Suchedniowie z   dnia 28 grudnia 2006r w   sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji podatkowych w   podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.  

§   7.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz                     na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i   Gminy w   Suchedniowie.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   ma zastosowanie do podatków począwszy od roku podatkowego 2013.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Suchedniowie  


Sławomir   Dziekan

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DANE O   NIERUCHOMOŚCIACH  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DANE O   ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

DANE O   NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

DANE O   ZWOLNIENIACH I   ULGACH PODATKOWYCH W   PODATKU ROLNYM  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

DANE O   NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

DANE O   ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  
W PODATKU LEŚNYM  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 66/XI/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  


Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych wzorów formularzy jest konsekwencją wprowadzonych zmian w   ustawach podatkowych. Art. 3   ustawy z   dnia 16 września 2011r o   redukcji niektórych obowiązków obywateli i   przedsiębiorców (Dz.. z   2011 r. Nr 232, poz.1378) ustawodawca ł osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej, jednostkom organizacyjnym   Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa4)   , a   także jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości, określony w   art. 6   ust. 9   pkt 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych oraz dokonał zmiany terminu wpłaty raty ww. podatku za miesiąc styczeń określony w   art. 6   ust. 9   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

Ponadto od 1.01.2012r na mocy ustawy dnia 29 lipca 2011r o   zmianie ustawy o   zasadach ewidencji i   identyfikacji podatników i   płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171 poz. 1016) podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z   wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne (przejście z   NIP na PESEL, w   przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i   niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, który jest identyfikatorem podatkowym tych osób). W   związku z   powyższym należało dostosować do nowych regulacji wzory formularzy deklaracji i   informacji podatkowych.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Suchedniowie  


Sławomir   Dziekan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »