| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy Moskorzew

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moskorzew, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów

Na podstawie art.18 ust.2 art.15 art.40 ust.2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz.159 ze zm.) oraz art.15 ust.2, 16ust.4i5ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011r. Nr.5 poz.13 z późn. zm.) Rada Gminy w Moskorzewie uchwala co następuje :

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Moskorzew udostępnione dla operatorów i przewoźników na warunkach i zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej uchwale. Przystanki komunikacyjne określone są w załączniku Nr.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych określonych w załączniku Nr.1 uprawnieni są operatorzy i przewoźnicy którzy posiadają upoważnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego spełniający warunki do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym zwani dalej „przewoźnikami.”

2. Przewoźnicy mogą korzystać z przystanków komunikacyjnych wyłącznie po uzyskaniu od Wójta Gminy Moskorzew uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych określonych w §1 i §2 Jest odpłatne. Stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustala się w wysokości 0,05 zł. za jedno zatrzymanie.

4. Przewoźnicy ubiegający się o uzyskanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zobowiązani są dołączyć do wniosku zestawienie planowanych zatrzymań ( projekt rozkładu jazdy) na wskazanych przystankach komunikacyjnych w okresie którego dotyczy uzgodnienie.

5. Wójt może odmówić uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku gdy uzgodnienie spowoduje zakłócenie przepustowości lub utrudni korzystanie z tych obiektów.

6. Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte w przypadkach:

a) nie przestrzeganie przez przewoźnika rozkładu jazdy

b) nie powiadomienie administratora o zmianie rozkładu jazdy

c) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie zjazdu do zatok przystankowych innym przewoźnikom, utrudnienie z korzystania zatok przystankowych innym przewoźnikom

d) wygaśniecie lub cofnięcie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób

e) nie płacenie należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy płatnicze

f) naruszenie innych postanowień niniejszej uchwały

§ 3. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu obsługi podróżnych na liniach komunikacyjnych tj. wsiadanie lub wysiadanie pasażerów.

2. Za nie przestrzeganie zasad określonych w niniejszej uchwale, oraz za nieprzestrzeganie regulaminu przystanków mogą być stosowane wobec przewoźnika opłaty dodatkowe.

§ 4. Do zadań administratora przystanków należy:

1. Utrzymanie ładu i porządku na terenie przystanków komunikacyjnych.

2. Poinformowanie pasażerów o godzinach odjazdów i przyjazdów pojazdów na liniach komunikacyjnych realizowanych przez wszystkich przewoźników zgodnie z uzgodnionymi z przewoźnikiem rozkładami jazdy.

3. Umieszczenie na tablicach wiat przystankowych rozkładów jazdy, oraz niezwłoczne aktualizowanie rozkładów jazdy w uzgodnieniu z przewoźnikiem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moskorzew.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew


Stanisław Paluch


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/108/12
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Przystanki komunikacyjne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »