| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/10/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia umowy użyczenia z Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w celu powierzenia Miastu Starachowice wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych Miasta Starachowice"

Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 19 ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia i realizacji umowy użyczenia z Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w celu powierzenia Miastu Starachowice  zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych miasta Starachowice”, dla realizacji przez Miasto Starachowice zadań określonych przez ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Rafalski


Uzasadnienie

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.). Zapis art. 15 ust. 2 tej ustawy nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia
w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

W obrębie Miasta Starachowice organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Miasta Starachowice.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy – przystanek komunikacyjny to miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informację dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) – znakiem D-15 „przystanek autobusowy”.

Przystanki komunikacji miejskiej w Starachowicach zlokalizowane są przy drogach których właścicielami są: Skarb Państwa (zarządzający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kielce) - drogi krajowe, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego– drogi wojewódzkie oraz Starosta Powiatu Starachowickiego - drogi powiatowe.

W związku z powyższym aby formalnie Gmina Starachowice mogła realizować zapisy ustawowe konieczne jest zawarcie stosownej umowy.

Przekazanie Miastu Starachowice zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych miasta Starachowice” pozwoli na wyłonienie jednego podmiotu, który będzie mógł w sposób racjonalny dokonywać uzgodnień i określać zasady korzystania z przystanków przez przewoźników na terenie miasta. Powierzenie tego zadania gminie wpłynie również na poziom świadczonych usług oraz zapewni skuteczniejszą kontrolę przedsiębiorców świadczących usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »