| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U   z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) [1] )   oraz art. 6c ust. 2, art. 6h, art. 6i pkt 2, art. 6j ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ze zmianami) [2] )   Rada Miejska w   Staszowie uchwala, co następuje:  

§   1.  

Postanawia się o   odbieraniu z   dniem 1   lipca 2013 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

§   2.  

Właściciele nieruchomości, o   których mowa w   § 1, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   3.  

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w   przypadku nieruchomości, o   których mowa w   § 1, za każdy miesiąc, w   którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.  

§   4.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z   odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za odbiór odpadów z   pojemnika o   określonej pojemności.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Staszów.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Uzasadnienie

W przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne Rada Miejska w   Staszowie ustala miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby pojemników z   wytworzonymi odpadami komunalnymi niesegregowanymi (zmieszanymi) lub segregowanymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o   określonej pojemności.  

Nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne są m.in. budynki użyteczności publicznej (budynki urzędów, szkół, przedszkoli, obiekty służby zdrowia i   pomocy społecznej itp.), lokale rzemieślnicze produkcyjne i   nieprodukcyjne, lokale gastronomiczne i   handlowe, obiekty noclegowe, ogrody działkowe, a   także obiekty przemysłowe.  

W kategorii tych nieruchomości mogą wystąpić następujące przypadki:  

-   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   prowadzona jest działalność gospodarcza,  

-   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i   jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza,  

-   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i   nie jest prowadzona działalność gospodarcza (budynki urzędów, szkół, cmentarze itp.)  

Mając na uwadze stworzenie spójnego i   efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest rozwiązanie polegające na przejęciu przez Gminę Staszów, w   drodze uchwały Rady Miejskiej stanowiącej akt prawa miejscowego, obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niemieszkalnych, na których powstają odpady komunalne.  

Przejęcie odpadów komunalnych od właścicieli niezamieszkałych nieruchomości, przyczyni się do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozwoli kontrolować, monitorować i   prawidłowo zagospodarować cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.  


[1] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153. poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z   2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z   2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116 poz. 1203; z   2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1475; z   2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz. 1337 z   2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z   2008 roku: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z   2009 roku: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z   2010 r.: Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U   z 2011 r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U.z 2012 r.: poz. 567

 

[2] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2005 roku: Nr 236, poz. 2008, z   2006 r.: Dz.U. Nr 144 poz.1042, Dz.U. 180, poz. 1495, z   2008 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1464, z   2009 roku: Dz.U. Nr 18 poz. 97, Dz.U. Nr 79 poz. 666, Dz.U. Nr 92 poz. 753, Dz.U. Nr 215 poz. 1664, z   2010 r.: Dz.U. Nr 47 poz.278, z   2011 r.: Dz.U. Nr 5   poz 13, Dz.U. Nr 106, poz. 622, Dz.U. Nr 152, poz.897, Dz.U. Nr 230, poz. 1373

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »