| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Złota

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust 2, art. 40 ust 1i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy w Złotej uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. . Ustala się, że:

1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych;

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone:

- odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;

- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET i typu plastik przemysłowo-gospodarczy - jeden raz na dwa miesiące

- odpady zielone – jeden raz na dwa miesiące

- pozostałe zbierane selektywnie (przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, ) – co najmniej jeden raz w roku;

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w godzinach pracy SZGK, umożliwiając mieszkańcom dostarczenie wszystkich odpadów segregowanych wytworzonych w gospodarstwie domowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy rada gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota. Uchwała ponadto zawiera również sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »