| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/253/2012 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 567) oraz art. 28 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 24 sierpnia 1991 r. o   ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z   2009 r. Nr 178, poz. 1380, z   2010 r. Nr 57, poz. 353, z   2012 r. poz. 908) Rada Miejska w   Końskich uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie miasta i   gminy Końskie w   wysokości:  

1)   12,00 zł - za każdą godzinę udziału w   działaniu ratowniczym,  

2)   6,00 zł - za każdą godzinę udziału w   szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Końskie.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXXI/228/2008 Rady Miejskiej w   Końskich z   dnia 19 grudnia 2008 roku w   sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w   działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z   mocą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zbigniew   Kowalczyk


Uzasadnienie

Zgodnie z   brzmieniem art. 28 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 24 sierpnia 1991 r. o   ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z   2009 r. Nr 178, poz. 1380, z   późn. zm.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w   działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w   drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w   działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.  

Stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 12 listopada 2012 r. (M.P. poz. 842) przeciętne wynagrodzenie w   trzecim kwartale 2012 r. wyniosło  
3.510,22 zł, co oznacza, że wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć kwoty 20,05 zł za każdą godzinę udziału w   działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.  

Według dotychczas obowiązującej uchwały ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie miasta i   gminy Końskie wynosił:  

1)   10,00 zł za każdą godzinę udziału członka w   działaniach ratowniczych,  

2)   5,00 zł za każdą godzinę udziału członka w   szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.  

Środki na wypłatę ekwiwalentu w   wysokości proponowanej w   uchwale zostały uwzględnione w   projekcie budżetu miasta i   gminy Końskie na 2013 rok.  

W związku z   powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »