| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/251/2012 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 18 ust.2.pkt.15, art. 40 ust.1. i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675, z 2011. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr. 197, poz. 1172, Nr 117 poz. 676 i Nr 232 poz. 1378)Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a w których wytwarzane są odpady komunalne uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników, liczby osób czasowo w nich przebywających określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w § 10 ust. 6 i ust.7 i wynosi:

1. dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej nie mniej niż 20 l na każdego pracownika;

2. dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3. dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

4. dla lokali handlowych od 10 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5. dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6. dla lokali gastronomicznych od 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej jeden 120 litrowy pojemnik na lokal;

7. dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l dziennie;

8. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

9. dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, szpitali, hospicja, itp. 20 l na jedno łóżko;

10. dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem;

11. w przypadku lokali gastronomicznych posiadające ogródki piwne, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej:

1. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż: a. odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu; b. odpady zebrane selektywnie: papier, szkło tworzywa sztuczne –raz w miesiącu; c. odpady zielone i popiół ze spalania w piecach węglowych, a pochodzący z węgla i jego pochodnych można przekazać w każdym czasie, we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sandomierzu nieodpłatnie.

2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż: a. odpady zmieszane – sześć razy w tygodniu (siódmy raz w niedzielę na terenie Starego Miasta); b. odpady zebrane selektywnie: papier, szkło tworzywa sztuczne – jeden raz w tygodniu; c. odpady ulegające biodegradacji – w miarę potrzeb;

§ 5. Ustala się podstawową częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałej dwa razy w miesiącu.

§ 6. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny, opony, metale, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i ogrodowe, popiół powstający w wyniku spalania w piecach co, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa odbierane są w specjalnie utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Marceli Czerwiński


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, natomiast przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość bez względu czy odpady te będą segregowane czy nie. W uchwale określono ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierz.

Cytowana wyżej ustawa zobowiązuje także Miasto do utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów gdzie mieszkańcy mogą składować m.in. odpady niebezpieczne. Możliwość składowania w takim punkcie odpadów poprawia efekt ich segregacji oraz umożliwia, osiągniecie korzystniejszych poziomów recyklingu, co również jest zadaniem gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »