| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/252/2012 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt.3, art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675, z 2011. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 5 ust 1 pkt 1) oraz art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity : Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst. jednolity : Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117 poz. 676 i Nr 232 poz. 1378) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości dodatkową opłatę.

§ 2. Pojemniki i worki do odbioru odpadów komunalnych ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć przedsiębiorca zajmujący się wywozem odpadów.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych w nieruchomości, jeżeli zakres prowadzonych prac obliguje wykonawcę do poinformowania lub uzyskania zezwolenia organu administracji samorządowej.

2. Opłata za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w pkt. 1 wynosi 140,00 zł.

3. W przypadku dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych do punktu selektywnego zagospodarowania odpadami komunalnymi cena za zagospodarowanie 1 tony wynosi 90,00 zł.

4. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w § 2 pkt 1, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca świadczący usługi gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Sandomierza.

§ 4. Odbiór odpadów komunalnych poza harmonogramem, o którym mowa w § 17 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza dokonywany będzie odpłatnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Marceli Czerwiński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów raz wysokość cen za te usług. Podjęcie uchwały we wskazanym powyżej zakresie, ma na celu ułatwienie wykonywania ciążących na mieszkańcach obowiązków wyposażenia nieruchomości w spełniające normy pojemniki na odpady komunalne (art. 5 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy). Natomiast w zakresie odpadów powstających z remontów prowadzonych indywidualnie, usługę tą wydzielono, gdyż są to odpady, które powstają nieregularnie i rzadko, a tym samym comiesięczne obciążanie mieszkańców kosztami przyszłego i niepewnego świadczenia jest niegospodarne. Zgodnie art. 3b ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy, do 31 grudnia 2020 r. gminy zobowiązane są osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości co najmniej 70% wagowo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »