| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/2/13 Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Na podstawie art.12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42, ust. 4, art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092, Dz. U z 2012 r. poz. 742), Rada Powiatu w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje statut Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc dotychczasowy statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/92/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Damian Sierant


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/2/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, którego podmiotem tworzącym jest powiat staszowski.

§ 2. Zakład działa pod firmą: „Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie”.

§ 3. Zakład posługuje się skróconą nazwą „ SPZZOZ w Staszowie ”.

§ 4. Zakład działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

5. Niniejszego statutu nadanego przez Radę Powiatu w Staszowie.

6. Regulaminu Organizacyjnego Zakładu.

7. Innych obowiązujących przepisów prawnych.

§ 5. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Staszów.

2. Zakład posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do „Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą” Wojewody Świętokrzyskiego oraz „Krajowego Rejestru Sądowego”.

3. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Powiatu w Staszowie.

§ 6. 1. Obszar działania Zakładu obejmuje Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności Powiat Staszowski.

2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych nieodpłatnie osobom uprawnionym jest szczegółowo ustalony z dysponentem środków w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 2.
Cele, zadania, rodzaj i zakres świadczeń

§ 7. 1. Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na zachowaniu i ratowaniu zdrowia i życia, przywracaniu i poprawie zdrowia, promowanie zdrowia, zapobieganie powstawaniu chorób, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, jak również przygotowanie osób do wykonywania zawodów medycznych i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Zakład realizuje zadania na potrzeby obronne państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakład wykonuje zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

4. Zakład może prowadzić badania kliniczne oraz prace badawczo-rozwojowe.

§ 8. 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:

sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej,

udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,

działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom,

wykonywanie zadań służby medycyny pracy,

kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom.

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:

badaniem i poradą lekarską,

leczeniem,

badaniem i terapią psychologiczną,

rehabilitacją leczniczą,

opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, kobietą rodzącą, kobietą w połogu oraz jej noworodkiem,

wykonywaniem badań diagnostycznych

pielęgnacją chorych,

pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,

orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne (między innymi - szczepienia ochronne),czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

ratownictwem medycznym realizowanym przez jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

§ 9. Zakład prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów spożywczo-przemysłowych, usług gastronomicznych, pobierania opłat parkingowych oraz hotelowych z tytułu prowadzenia hotelu pracowniczego. Uzyskane dochody przeznaczane są na działalność statutową zakładu.

§ 10. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszym Statucie i wynikających z zawartych umów.

§ 11. W wykonywaniu zadań Zakład współdziała z:

1. Podmiotami nadzorującymi działalność zakładu.

2. Innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

3. Jednostkami organizacyjnymi i instytucjami wykonującymi zadania z dziedziny pomocy społecznej, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów ochrony zdrowia, organizacjami pożytku publicznego.

Rozdział 3.
Zarządzanie Zakładem

§ 12. 1. Funkcję Kierownika Zakładu pełni Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektora zatrudnia podmiot tworzący w drodze powołania, umowy cywilno prawnej lub umowy o pracę.

3. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Zakładu.

6. Dyrektor wybiera w trybie ustawy prawo zamówień publicznych biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ.

§ 13. 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych,

Głównego Księgowego,

Kierownika Działu Kadr,

Pielęgniarki Naczelnej,

Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (stanowisko nieetatowe)

Osób kierujących komórkami organizacyjnymi,

Osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółowy zakres zadań osób, o których mowa w ust.1 określa Dyrektor Zakładu.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Zakładu

§ 14. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

Przedsiębiorstwo pod nazwą „Szpital Specjalistyczny w Staszowie” – wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Przedsiębiorstwo pod nazwą „Ambulatorium SPZZOZ w Staszowie” – wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Komórki organizacyjne nie udzielające świadczeń zdrowotnych.

§ 15. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstw Zakładu oraz zadania i współzależności poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu określa Regulamin Organizacyjny (zgodnie z art. 24, ust.1.pkt 3 ustawy o działalności leczniczej).

2. Komórki organizacyjne Zakładu tworzone są, łączone, likwidowane lub przekształcane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zasady wynagradzania pracowników Zakładu ustala Dyrektor Zakładu zgodnie z obowiązującym w Zakładzie Regulaminem Wynagradzania.

Rozdział 5.
Rada Społeczna Zakładu

§ 16. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu w Staszowie oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 17. 1. Kadencja Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie trwa 4 lata licząc od daty powołania jej przez Radę Powiatu w Staszowie.

2. Rada Powiatu w Staszowie może przed upływem kadencji Rady Społecznej w Staszowie odwołać z jej składu członka na jego prośbę, wniosek Rady Powiatu, wniosek Wojewody wycofujący rekomendację lub na wniosek Rady Społecznej uchwalony zwykłą większością głosów.

3. Na miejsce członka Rady Społecznej, który utracił mandat, jak również wskutek śmierci, organy wymienione w § 17. ust. 2 wyłaniają nowego przedstawiciela.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa

§ 18. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Przedsiębiorstwa Zakładu nie prowadzą odrębnej gospodarki finansowej.

§ 19. 1. Zakład może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań.

remonty

inne niż określone w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego

realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

realizację programów wieloletnich;

pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

§ 20. 1. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zakład sporządza bilans na koniec roku obrachunkowego i ustala wynik finansowy.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 21. Statut Zakładu nadaje Rada Powiatu w Staszowie.

§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc poprzednio obowiązujący Statut SPZZOZ w Staszowie.


Uzasadnienie

Art.204. , ust.2, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654, Dz. U. z 2012 r. poz. 742, obliguje podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami do dostosowania statutów oraz działalności do przepisów cytowanej ustawy w terminie do 31 grudnia 2012 r. W rozumieniu ustawy (art. 42, ust. 4), podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami statut nadaje podmiot tworzący - (Rada Powiatu). Nadanie nowego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie jest podyktowane koniecznością zrealizowania Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w stosunku do Uchwały Nr XXXV/92/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »