| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/191/2013 Rady Gminy Łączna

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art.6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 132, poz. 391.) w związku z art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna  uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łączna, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzający dane zawarte w deklaracji:

1) kserokopia ostatnio zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2) wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Łączna – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy w innej gminie;

5) oświadczenie o posiadaniu kompostownika/pryzmy kompostowej na terenie nieruchomości stanowiące (załącznik nr 4).

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pierwszą deklarację w terminie do 31 marca 2013 r. do Wójta Gminy Łączna.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.              


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/191/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami

Podstawa prawna:   art. 6 n Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r poz. 391 z późn. zm.)
Składający:  Właściciele  nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Łączna, przez  których  rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające   nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Termin składania: W terminie do 31 marca 2013r. , a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na                                  powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania:    Urząd Gminy Łączna, lub w formie elektronicznej na adres: uglaczna@bip.doc.pl , opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy Łączna

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ pierwsza deklaracja      □ zmiana danych zawartych w deklaracji
W razie zmiany danych podać; datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie:


             

                            C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ właściciel nieruchomości    □ współwłaściciel   □ najemca, dzierżawca, użytkownik

□użytkownik wieczysty  □ zarządca nieruchomości       □ posiadacz  samoistny
□inne prawo do władania nieruchomością

                           

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna

Nazwisko

Pierwsze imię

PESEL

Data urodzenia

Imię ojca

Imię matki

Nr telefonu

Adres e-mail

D.2. Pozostałe podmioty: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Pełna nazwa


KRS

NIP:
REGON:

Nr telefonu

Adres e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania:

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

                                                                                                                                                                                     

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki)
…...............................................

ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości


F.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Łączna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części  E

Odpady komunalne gromadzone są w sposób

□      selektywny

□  nieselektywny

Odpady kuchenne i ogrodowe gromadzone są

□ w kompostowniku

□ w specjalnie
oznakowanych pojemnikach

□ w inny sposób wykorzystuję: ….........................................................................................
( wskazać sposób zagospodarowania odpadów ogrodowych)

Miesięczna kwota opłaty (aktualnie obowiązująca stawka opłaty śmieciowej uchwalona przez Radę Gminy, pomnożona przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość)


…....................zł./miesiąc

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
1. Prowadzona jest działalność gospodarcza:
□ TAK                                                                    □ NIE

2. Wytwarzam odpady  inne  niż komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późn. zm.),*

□ TAK                                                                    □ NIE

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ( do niniejszej deklaracji dołączono )

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY
REPREZENRUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

…........................................                                                        …............................................................
(miejscowość i data)             (czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Uwagi
Data otrzymania deklaracji i podpis pracownika

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2005r. Nr 2209, poz. 1954 z późn. zm.)

Objaśnienia:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łączna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Łączna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Do deklaracji na 2013r. należy dołączyć kopię dotychczas posiadanej umowy na wywóz odpadów komunalnych z ostatniego roku.

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Łączna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy Łączna określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* art. 3 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późn. zm.):

„odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/191/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Łączna

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa ulicy

Nr budynku/lokalu

…………………………….                  ………………………………………..

(data)                                                                                (podpis sporządzającego


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/191/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU DEKLARACJI W INNEJ GMINIE

Nazwisko

Pierwsze imię

PESEL

Nr telefonu

Adres zamieszkania

Oświadczam, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyłem w gminie: ………………………………., w dniu …………………

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym:

…………………………….                         ………………………………………..

(data)                                                                                (podpis składającego oświadczenie)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/191/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 stycznia 2013 r.

OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW NA WŁASNEJ NIERUCHOMOŚCI

Nazwisko

Pierwsze imię

PESEL

Nr działki

Adres zamieszkania

Oświadczam, że na terenie działki ewidencyjnej nr posiadam:

□ pryzmę kompostową   □ urządzenie do kompostowania (komposte)

Zaznacz x właściwą pozycję

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym:

…………………………….                         ………………………………………..

(data)                                                                                (podpis składającego oświadczenie


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.

Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 132, poz. 391) gmina biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązana określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz. 391).

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne.

Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie, w tym potwierdzające kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości.

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łączna od 1 lipca 2013 roku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »