| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Gminy Morawica

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3 , art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Morawica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez podmiot wybrany przez gminę (dalej zwany podmiotem) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Morawica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytworzonymi na nieruchomości zamieszkałej obejmuje odbiór odpadów wymienionych w § 2 niniejszej uchwały pkt. 1 i 2.

§ 2. 1. Podmiot odbiera odpady komunalne z nieruchomości w sposób następujący:

1) w transparentnych workach:

a) papier i tektura - worek niebieski

b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - worek żółty

c) szkło - worek zielony

2) w pojemnikach - odpady zmieszane.

3) w formie „wystawki” odbierane zgodnie z harmonogramem :

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady takie jak:

a) metal

b) przeterminowane leki i chemikalia,

c) zużyte akumulatory i baterie,

d) zużyte opony,

e) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe

g) odpady zielone - sezonowo

h) popiół - sezonowo, właściciele nieruchomości, we własnym zakresie przekazują do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

§ 3. 1. Podmiot odbiera odpady komunalne od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z następującą częstotliwością:

a) co najmniej jeden raz w miesiącu - odpady zmieszane i selektywnie zebrane „u źródła” ,

b) nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy odpady komunalne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Odpady będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z ustalonym przez podmiot harmonogramem.

3. Właściciel nieruchomości jest uprawniony do zawarcia z podmiotem umów dodatkowych na większą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z jego nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami. W tym celu zawrze umowę na dodatkowy odbiór i poniesie koszty tego odbioru. Podmiot gospodaruje odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami obowiązującymi dla odpadów odebranych na zlecenie Gminy.

§ 5. 1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty przyjmuje przeterminowane leki i chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyte opony, metale, odpady zielone i popiół oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny będzie nie rzadziej niż dwa dni w tygodniu, w tym w sobotę. Szczegółowy czas funkcjonowania zostanie określony w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości.

3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie przyjmuje odpadów takich jak azbest.

§ 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą odbierane w ramach opłaty. Podmiot prowadzący Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości podstawi specjalny kontener do gromadzenia komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz usunie i zagospodaruje te odpady.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morawica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) od dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy Morawica w drodze uchwały zobowiązana jest do ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę. Przy ustalaniu powyższych zasad wzięto pod uwagę zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »