| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/243/13 Rady Gminy Morawica

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r, Nr 391) Rada Gminy Morawica u c h w a l a co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć w terminie:

a) do dnia 15 maja 2013 r. – dla właścicieli nieruchomości zobowiązanych do opłat w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,

b) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

c) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany innych danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy w Morawicy ul. Kielecka 38,
26-026 Morawica.

§ 3. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) wykaz osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym obejmujący imię i nazwisko, PESEL lub datę urodzenia,

2) oświadczenie o przyczynie nieobecności osób zameldowanych, a nie zamieszkujących na nieruchomości, w tym:

a) o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania,

b) o osobach pozostających poza granicami kraju,

c) o osobach zamieszkałych poza granicami gminy Morawica,

d) wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy Morawica pod innym adresem niż adres zameldowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morawica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/243/13
Rady Gminy Morawica
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zwanej dalej ustawą, w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy Morawica zobowiązana jest do przyjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji oraz objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie.

Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane oraz adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. Właściciel nieruchomości deklaruje w części D czy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, a następnie oblicza wysokość miesięcznej opłaty na podstawie liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym (1-2 osoby - małe gospodarstwo, 3 i więcej – duże gospodarstwo) i deklaruje wyliczoną kwotę w ostatniej rubryce.

Weryfikacja deklaracji będzie przeprowadzana na podstawie baz danych i wykazów prowadzonych przez Urząd Gminy w Morawicy. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Informacje te zostały umieszczone na druku deklaracji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji do 15 maja 2013 r. Po upływie tego terminu właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w terminie 14 od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła.

Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został podany w uchwale w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Morawica od 1 lipca 2013 r.

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »