| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/238/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych , w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych

Na podstawie art. 12 ust.11 , art. 40  ust. 1   i ust. 2   pkt 3   i 4   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z   późn. zm. )  oraz art. 4   ust. 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia  1996 r. o   gospodarce komunalnej  ( Dz. U. z   2011 r. Nr 45 , poz. 236 jt )  Rada Powiatu w   Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala , co następuje :  

§   1.   1.   Dyrektorzy szkół i   placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki , mogą wynajmować lub wydzierżawiać pomieszczenia i   powierzchnię szkolną .  

2.   Czas korzystania z   pomieszczeń określa się w   pełnych godzinach zegarowych.  

§   2.   Ustala się następujące stawki minimalne brutto za najem lub dzierżawę pomieszczeń i   powierzchni w   szkołach i   placówkach oświatowych:  

1.   Sala gimnastyczna:  

a)   o powierzchni do 300 m ²- 35,00 zł za godzinę zegarową zajęć ,  

b)   o powierzchni  od 301 m ²  do 600 m ² – 35,00 zł za godzinę zegarową zajęć ,  

c)   o powierzchni od 601 m ² do 800 m ² – 50,00 zł za godzinę zegarową zajęć ,  

d)   o powierzchni powyżej 801 m ²  - 60,00 zł za godzinę zegarową zajęć.  

2.   Sale dydaktyczne :  

a)   stawka 35,00 zł za godzinę zegarową zajęć przy umowach zawartych na okres do jednego roku szkolnego ,  

b)   stawka 25,00 zł za godzinę zegarową zajęć przy umowach zawartych  na okres powyżej jednego roku szkolnego.  

3.   Pracownie informatyczne :  

a)   stawka 50,00 zł za godzinę zegarową zajęć przy umowach zawartych na okres do jednego roku szkolnego ,  

b)   stawka 30,00 zł za godzinę zegarową zajęć przy umowach zawartych na okres powyżej jednego roku szkolnego.  

4.   Pracownie przedmiotowe:  

a)   stawka  40,00 zł za godzinę zegarową zajęć przy umowach  zawartych  na okres do jednego roku szkolnego,  

b)   stawka 30,00 zł za godzinę zegarową zajęć przy umowach zawartych powyżej jednego roku szkolnego.  

5.   Świetlica, stołówka – stawka 30,00 zł za godzinę zegarową.  

6.   Pomieszczenia biurowe- stawka 200,00 zł miesięcznie.  

7.   Sklepiki szkolne :  

a)   powierzchnia do 15 m ²- 250,00 zł miesięcznie ,  

b)   powierzchnia od 16 m ² do 30 m2 – 350,00 zł miesięcznie ,  

c)   powierzchnia powyżej 30 m ²- 500,00 zł miesięcznie .  

8.   Wynajem powierzchni placówki do odpłatnego korzystania przez podmioty chcące zainstalować automat do napojów , artykułów spożywczych  , punktów kserograficznych lub kserokopiarki , itp. – stawka 220,00 zł miesięcznie .  

9.   Reklama – stawka 50,00 zł miesięcznie za 1   m ² powierzchni reklamy .  

10.   Grunty – stawka 5,00 zł + podatek,  miesięcznie za 1   m ² powierzchni gruntu w   przypadku dzierżawy gruntu.  

11.   Garaże:  

a)   do 20 m ² - 150,00 zł miesięcznie ,  

b)   powyżej 20 m ²- stawka miesięczna , określona w   pkt. 11 , lit. a) ,powiększona o   1,00 zł za każdy dodatkowy m ².”  

§   3.   1.   Dyrektor jest zobowiązany do udostępnienia nieodpłatnie pomieszczeń placówki na cele wskazane przez organ prowadzący.  

2.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie niższych stawek od określonych w   § 2   lub odstąpienie od pobierania opłat wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu .  

§   4.   Wszystkie rodzaje płatności za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń powinny być bezwzględnie zawarte w   umowie.  

§   5.   Dochody z   opłat za wynajem lub dzierżawę stanowią dochód Powiatu Ostrowieckiego.  

§   6.   Umowy najmu lub dzierżawy  pomieszczeń i   powierzchni szkolnych  powinny zawierać :  

1.   Dokładne określenie osoby ( prawnej lub fizycznej) biorącej  lokal we władanie , w   przypadku osoby prowadzącej działalność  gospodarczą wraz z   podaniem numeru NIP i   podstawy działalności .  

2.   Przy zawieraniu umowy osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna okazać Dyrektorowi placówki aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej od zdarzeń związanych z   prowadzoną działalnością , kserokopia wymienionej polisy powinna stanowić załącznik umowy.  

3.   Dokładne określenie lokalu oddawanego we władanie ( numer sali i   jej wyposażenie).  

4.   Dokładne określenie praw i   obowiązków stron , dni i   godziny korzystania z   pomieszczeń , wysokość wynagrodzenia , okres trwania umowy oraz zasady jej rozwiązania.  

5.   Umowa może być zawarta na okres do trzech lat wraz z   aneksami dotyczącymi zmiany terminu trwania umowy.  

6.   Opłaty powinny być określone w   wysokości brutto a   płatność wykonana z   góry za każdy miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca . W   przypadku zwłoki z   zapłatą za co najmniej dwa pełne okresy płatności umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia .  

7.   Określenie sposobu użytkowania lokalu.  

8.   Zobowiązanie do informowania placówki i   uzyskania ewentualnej zgody Dyrektora placówki na zmianę prowadzonej działalności w   lokalu , pod rygorem rozwiązania umowy w   trybie natychmiastowym.  

9.   Utrzymanie w   należytym stanie sanitarnym i   technicznym lokalu przez biorącego lokal we władanie.  

10.   Placówka nie ponosi odpowiedzialności za szkody w   majątku ruchomym i   w poniesionych nakładach biorącego we władanie lokal.  

11.   Po okresie trwania umowy biorący we władanie lokal jest zobowiązany do doprowadzenia lokalu do stanu pierwotnego. Wszelkie nakłady poczynione na lokal przechodzą bezpłatnie na rzecz placówki , chyba ,że umowa stanowi inaczej.  

12.   Możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez placówkę w   trybie natychmiastowym , w   przypadku naruszenia przez biorącego we władanie lokal któregokolwiek z   warunków określonych w   umowie.  

§   7.   Umowy najmu lub dzierżawy pomieszczeń w   obiektach szkolnych zawarte do dnia podjęcia niniejszej uchwały obowiązują do czasu ich wygaśnięcia lub okresu ich wypowiedzenia.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego oraz Dyrektorom szkół i   placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Sławomir   Radlak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »