| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ; z 2002 r., Nr 23, poz. 220 ; Nr 62, poz. 558 ; Nr 113, poz. 984 ; Nr 153, poz.1271 ; Nr 200, poz. 1688 ; Nr 214, poz.1806 ; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz.1111 ; Nr 223, poz.1458 ; z 2009r. Nr 92, poz. 753 , Nr 157 poz.1241 ; z 2010 Nr 28 poz.142 , 146 , Nr 40 poz.230 , Nr 106 poz.675 ; z 2011r. Nr 21, poz.113 , Nr 149 poz.887 , Nr 217 poz.1281) oraz art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 Nr 28 poz.146 , Nr 96 poz. 620 ; Nr 123 poz.835 ; Nr 152 poz.1020 ; Nr 238 poz.1578 ; Nr 257 poz.1726 ; z 2011 Nr 185 poz.1092 , Nr 201 poz.1183 , Nr 234 poz.1386 , Nr 240 poz.1429 , Nr 291 poz.1707) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Powiat Konecki udziela w 2013 r. poręczenia w wysokości 4 614 311 (słownie: cztery miliony sześćset czternaście tysięcy trzysta jedenaście złoty) tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oraz spłatę z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek na realizację zadania pn. "Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

§ 2.

Poręczenie o którym mowa w § 1 obejmie zarówno wartość nominalną kredytu jak i jego oprocentowanie i ważne jest do czasu spłaty kredytu tj. do 31 grudnia 2023 roku, z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 roku.

§ 3.

W przypadku zaprzestania spłat zadłużenia wynikającego z kredytu, o którym mowa w § 1 przez dłużnika tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich nie będzie ono podlegało rygorowi natychmiastowej spłaty wymagalnego zadłużenia w/w dłużnika wobec podmiotu udzielającego kredyt i w takim przypadku Powiat ponosić będzie odpowiedzialność za wymagalne zadłużenie dłużnika do wysokości udzielonego poręczenia odpowiednio do kwot i w okresach wykazanych w poniższym zestawieniu:

Lp.

Rok budżetowy

Kwota poręczonego kapitału (w zł)

Kwota poręczonych odsetek (w zł)

Łączna kwota poręczonego kredytu
(w zł)

1

2013

222 000

222 000

2

2014

120 000

217 930

337 930

3

2015

120 000

209 050

329 050

4

2016

120 000

200 170

320 170

5

2017

300 000

185 185

485 185

6

2018

300 000

162 985

462 985

7

2019

300 000

140 785

440 785

8

2020

390 000

115 533

505 533

9

2021

390 000

86 673

476 673

10

2022

480 000

54 760

534 760

11

2023

480 000

19 240

499 240

Razem:

3 000 000

1 614 311

4614 311

§ 4.

1. Zabezpieczenie potencjalnych spłat wynikających z poręczenia należy ująć w kolejnych uchwałach budżetowych przez cały okres obowiązywania poręczenia to jest od 01.01.2013 roku do 31.12.2023 roku, stosownie do harmonogramu spłat określonego w umowie kredytowej.

2. Spłata zobowiązań finansowych powstałych wskutek udzielenia poręczenia nastąpi z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości objętej poręczeniem w danym roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich


Wiesław Skowron


Uzasadnienie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich realizuje inwestycję pod nazwą "Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego niezbędnej do dalszego funkcjonowania ZOZ. Dyrektor ZOZ dnia 05.07.2012 zwrócił sięz pismem do Starosty Koneckiego o udzielenie dotacji w kwocie 8 000 000 zł. niezbędnej do zakończenia i finansowego rozliczenia rozpoczętego zadania inwestycyjnego. W dniu 10.09.2012r. został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zwiększający kwotę dofinansowania ze środków europejskich o 2 000 000 zł. Na posiedzeniu Zarząduw dniu 26.10.2012r. Zarząd Powiatu postanowił wygospodarować dodatkowe środki na ten cel, przy dotychczasowym wsparciu w formie dotacji celowej w kwocie 1 868 000 tj. 1 861 000 z budżetu powiatu i 7 000 z otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacjiz Gminy Słupia. Ponadto na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 9 listopada 2012r. Zarząd Powiatu zaproponował udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego na kwotę 3 000 000 zł. plus odsetki, przy założeniu 10 lat spłat rat kredytu. Po konsultacjach z ZOZ proponuje się założyć rok karencji w spłacie rat kapitałowych, w związku czym ostatecznie proponuje się udzielić poręczenia na okres od 01.01.2013 do 31.12.2023 przy założeniu karencji w spłacie rat kapitałowych do 31.12.2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »