| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Tuczępy

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 231, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.265.523 zł , z tego:

a) dochody bieżące 12.689.630 zł

b) dochody majątkowe 3.575.893 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.044.234 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 11.595.067 zł

b) wydatki majątkowe 4.449.167 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Zadanie inwestycyjne roczne zgodne z Załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości
2.428.368 zł,

a) wydatki bieżące 53.485 zł

b) wydatki majątkowe 2.374.883 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 221.289 zł , z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę pożyczki w kwocie 221.289 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.167.736 zł , rozchody w wysokości 1.389.025 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 .

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie                                                                                     144.665 zł ,

2) celowa                                                                                                   34.578 zł ,

a) zarządzanie kryzysowe                                                                       31.578 zł ,

b) na realizację inicjatyw lokalnych                                                         3.000 zł ,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 .

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczowa lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 .

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 64.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.361 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 65.912 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 65.912 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90001.

§ 8.

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody               123 600 zł; wydatki 123 600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł w tym:

1. a) kredyty 500.000 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 549.393 zł , w tym;

2. a) kredyty 549.393

§ 11.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Gozdek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/212/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Uzasadnienie

W myśl obowiązujących przepisów o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Budżet został opracowany zgodnie z prawem i przy respektowaniu określonych nakazów prawnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »