| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/166/13 Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały NR XXXI/143/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 17 czerwca 2009 r. Nr 213, poz. 1764 oraz z 2010 r. Nr 331, poz. 3599) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Wysokość środków finansowych w szkole lub placówce na dodatki motywacyjne wynosi
2%-8% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli;

2) W § 6 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości 2%-15% aktualnego w dniu wypłaty jego wynagrodzenia zasadniczego.;

3) W § 24 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie – 1,5%

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 2%

3) przy trzech osobach w rodzinie – 2,5%

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baćkowice oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę reprezentowany zgodnie z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela przez Radę Gminy, ma obowiązek określenia w drodze regulaminu wysokości stawek
i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.

Konieczność zmiany uchwały NR XLVIII/240/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 09 listopada 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice powstała, w związku z corocznie przeprowadzoną analizą ponoszonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych przez Gminę szkołach i placówkach oświatowych. Zwiększenie wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości dodatku mieszkaniowego, pozwoli na bardziej racjonalne kształtowanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zwiększona kwota dodatków motywacyjnych przyniesie z pewnością wzrost zainteresowania nauczycieli wynikami własnej pracy oraz wspierać będzie proinnowacyjne postawy nauczycieli.

Takie działania doprowadzą również do systematycznego zaangażowania środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli bez konieczności wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego w znacznej wysokości .

Przedmiotowa zmiana regulaminu wynagradzania została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »