| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2,  art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 743 900 zł ,

z tego:

a) dochody bieżące               26 357 134 zł

b) dochody majątkowe               4 386 766 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 108 900 zł ,

z tego:

a) wydatki bieżące               25 904 349 zł

b) wydatki majątkowe               7 204 551 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 534 482 zł,

a) wydatki bieżące               432 986 zł,

b) wydatki majątkowe               6 101 496 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 365 000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 365 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 656 576 zł, rozchody w wysokości 2 291 576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości               -  100 000 zł,

2) celową w wysokości               -  63 300 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe                             - 61 300 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych               - 2 000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 180 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 35 100 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 45 120 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1 500 000 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 365 000 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 891 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Tomasz Staniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »