| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.182.786 zł, z tego:

a) dochody bieżące                             9.519.638 zł

b) dochody majątkowe               663.148 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.290.786 zł, z tego:

a) wydatki bieżące                             8.932.193 zł

b) wydatki majątkowe                             1.358.593 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.156.668 zł,

a) wydatki bieżące                             192.075 zł

b) wydatki majątkowe               964.593 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 108.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 108.000 zł

2) Przychody budżetu w wysokości 728.000 zł, rozchody w wysokości 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości               - 20.000 zł,

2) celową w wysokości               - 30.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe               - 27.300 zł              

b) wspieranie inicjatyw lokalnych - 2.700 zł              

§ 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3) Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 26.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.592 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

§ 8. 1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 910.467 zł, koszty – 895.867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 67.000 zł; wydatki – 67.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

1) ) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł w tym: kredyty 500.000 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 620.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »