| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa i Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała Nr V/43/2004 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 7 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

2. Uchwała Nr V/53/2005 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

3. Uchwała Nr XXI/219/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Mysiara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/2013
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 21 lutego 2013 r.

STATUT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘDZISZOWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie został utworzony Uchwałą Nr III/17/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sędziszowie z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ,,Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie".

2. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o „Ośrodku” należy przez to rozumieć Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest Sędziszów przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 4.

2. Ośrodek działa na terenie Gminy Sędziszów.

3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Sędziszów.

4. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

5. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Sędziszówa, zwany dalej „Burmistrzem Sędziszowa”.

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.).

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z póź. zm.).

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.).

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.).

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z póź. zm).

7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.).

8. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887).

10. Niniejszy Statut.

11. Inne, właściwe akty prawne.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 4. 1. Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji,

2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

9) praca socjalna;

10) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;

11) dożywianie dzieci;

12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

14) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

15) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Świętokrzyskiemu, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

16) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

18) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

20) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

21) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

22) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

23) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

24) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

25) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

3. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności:

1) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

2) realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,

3) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

5) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej,

6) prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni.

7) prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

4. Ośrodek realizuje również inne powierzone zadania wyżej niewymienione przekazane do realizacji przez Burmistrza Sędziszowa.

5. Ośrodek wykonuje swoje zdania przy udziale pracowników zatrudnionych na wyodrębnionych stanowiskach pracy zgodnie z przypisanymi im zakresami czynności.

§ 5. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim, i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 6. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Rozdział 3.
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

§ 7. 1. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Sędziszów.

2. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

4. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków, zwany planem finansowym Ośrodka, w którym w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany.

5. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik i Główny Księgowy Ośrodka.

7. Kierownik Ośrodka może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Ośrodka.

8. Ośrodek w celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny, nadany przez Kierownika Ośrodka.

2. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się:

1) Dział finansowo-księgowo-administracyjny,

2) Dział pomocy środowiskowej,

3) Dział usług opiekuńczych,

4) Dział świadczeń rodzinnych,

5) Dział świetlica środowiskowa,

6) Dział obsługi.

3. Kierownik stosownie do potrzeb może tworzyć inne komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy.

4. Szczegółowy podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy uprawnień, obowiązków i czynności.

Rozdział 5.
ZASADY DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 9. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Sędziszowa.

3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Burmistrz Sędziszowa.

4. Akta osobowe Kierownika prowadzi Burmistrz Sędziszowa.

5. Pracodawcą dla zatrudnionych pracowników jest "Ośrodek".

6. Wszyscy pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Kierownik zarządza Ośrodkiem przy pomocy głównego księgowego i zastępcy kierownika.

8. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

9. Kierownik upoważniony jest do zawierania umów cywilno – prawnych w imieniu Ośrodka.

10. Kierownik ustala w formie zarządzenia wewnętrznego regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania.

11. Kierownik wydaje inne niż w ust. 10 akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, komunikatów.

12. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych w celu realizacji powierzonych zadań i w zakresie udzielonych upoważnień przez Burmistrza Sędziszowa.

13. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Sędziszowa, na wniosek Kierownika Ośrodka decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 12 mogą wydawać inni pracownicy.

14. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni zastępca kierownika lub osoba wskazana przez Kierownika.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

2. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Sędziszowie.

3. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący dotychczasowy „Statut Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie” z późniejszymi zmianami.


Uzasadnienie

Potrzeba uchwalenia proponowanego projektu uchwały wynika z konieczności dostosowania obecnego statutu MGOPS do aktualnie obowiązujących przepisów, a w szczególności do dokonanych w ostatnim okresie przez ustawodawcę zmian w powszechnie obowiązującym porządku prawnym, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149, poz. 887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta reguluje m.in. kwestię wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych a realizacja zadań wynikających z ww. ustawy została przekazana Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Ponadto uwzględniając zalecenia kontroli przeprowadzonej w 2012 roku przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zachodzi konieczność opracowania nowego Statutu MGOPS.


W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały zatwierdzającej przedmiotowy Statut jest konieczne i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »