| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Górno

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz 777 Nr 149 poz. 887 Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy uiszcza się z góry raz na kwartał, w terminach:

1) za I kwartał do 15 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 15 lipca danego roku,

4) za IV kwartał do 15 października danego roku.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 upływa w dniu 15 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

§ 3. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Górnie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Górnie oraz za pośrednictwem inkasentów wybranych przez Radę Gminy Górno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Władysław Kowalczyk


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) zgodnie z art. 6l Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki miejscowe. Uchwała reguluje dokładny termin, częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także dostępne metody wniesienia opłaty. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane kwartalnie. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy Górno a jednocześnie ograniczenia formalności dla mieszkańców Gminy Górno (opłata jest wnoszona cztery razy w roku zamiast dwanaście razy w roku). Taka częstotliwość stosowana jest przy większości opłat i podatków lokalnych (np. podatek od nieruchomości). Powyższa uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Górno od dnia 1 lipca 2013r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »