| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Górno

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz 777 Nr 149 poz. 887 Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zwany dalej GPSZO,

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, w odniesieniu do zamieszkałych nieruchomości.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostaną od niego odebrane i zagospodarowane odpady komunalne będące iloczynem przyjętej miesięcznej normy wytwarzania odpadów komunalnych, wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górno przez jednego mieszkańca i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 3. 1. Powstające na obszarze nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zbierane są selektywnie „u źródła” przy uwzględnieniu następujących frakcji odpadów:

a) papier i tektura

b) szkło bezbarwne i kolorowe

c) metal,

d) tworzywa sztuczne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone – sezonowo (od maja do października),

h) popiół – sezonowo (od listopada do kwietnia),

2. Powstające w gospodarstwach domowych nie wymienione w ust. 1 odpady tj:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,

d) zużyte opony,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe mieszkańcy Gminy samodzielnie dostarczają odpady do GPSZO.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór 240 kg rocznie odpadów wymienionych w ust. 1 i ust. 2 wytwarzanych przez jednego mieszkańca.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określa się w sposób następujący:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) i selektywnie zebrane „u źródła” raz w miesiącu,

b) odpady komunalne takie jak:

- przeterminowane leki i chemikalia ( np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin),

- zużyte baterie, akumulatory i ogniwa,

- zużyte opony,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), mieszkańcy Gminy samodzielnie dostarczają odpady do GPSZO, z częstotliwością dostosowaną do swoich potrzeb.

2. Dopuszcza się samodzielne przekazywanie odpadów powstających na terenie nieruchomości zamieszkałej, w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, który będzie organizowany przez podmiot prowadzący GPSZO, zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

3. Dopuszcza się oddawanie przeterminowanych leków do przychodni, które posiadają w swym wyposażeniu specjalne pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów.

4. Kontenery z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi powinny być niezwłocznie opróżniane po ich całkowitym zapełnieniu.

§ 5. 1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty wykonuje następujące usługi:

a) przyjmuje: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – w godzinach funkcjonowania;

b) organizuje mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

2. Podmiot prowadzący Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów odbiera powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości.

3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie przyjmuje odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

§ 6. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów funkcjonował będzie w sposób określony w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości przez podmiot prowadzący GPSZO, jednak nie rzadziej niż dwa dni w tygodniu, w tym w sobotę.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Władysław Kowalczyk


Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Konieczność jej podjęcia wynika z zapisów art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), który stanowi, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »