| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XXVIII / 237 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

2) dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do wyłapywania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) dysponować atestowanymi urządzeniami i środkami służącymi do wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani nie zadający im cierpienia,

b) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002, ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie,

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

4) posiadać przeszkoloną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w zakresie postepowania ze zwierzętami oraz w zakresie BHP, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług,

5) dysponować nieruchomością wyposażoną w kojce, służącą do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powinno zostać udokumentowane poprzez przedłożenie:

1) dokumentu potwierdzającego, że profil działalności odpowiada działalności wnioskowanej o udzielenie zezwolenia,

2) decyzji powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającej dopuszczenie środka transportu do transportu zwierząt,

3) wykazu specjalistycznych urządzeń i środków przeznaczonych do wyłapywania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

4) oświadczenia o posiadaniu odpowiednio przeszkolonej kadry w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt i w zakresie przepisów BHP, lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/kursów przez pracowników z tego zakresu,

5) tytułu prawnego do miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości wyposażonej w obiekty i środki techniczne odpowiednie do prowadzenia działalności,

3) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów, o których mowa w pkt 2, lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, ze zm.)

5) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii,

6) prowadzić weterynaryjny zakład leczniczy lub posiadać umowę z lekarzem weterynarii, na podstawie której zapewniona będzie zwierzętom przebywającym w schronisku opieka weterynaryjna,

a) kontroli stanu zdrowia,

b) profilaktyki i leczenia,

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

7) posiadać umowę z podmiotem odbierającym i utylizującym zwłoki zwierząt i ich części,

8) posiadać przeszkoloną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w zakresie postepowania ze zwierzętami oraz w zakresie BHP, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług,

9) utrzymywać w czystości i porządku obiekty schroniska.

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać udokumentowane poprzez przedłożenie:

1) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

2) dokumentu potwierdzającego, że profil działalności odpowiada działalności wnioskowanej o udzielenie zezwolenia,

3) tytułu prawnego do miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

4) pozwolenia lub innego stosownego dokumentu wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 4,

5) umowy z podmiotem odbierającym i utylizującym zwłoki zwierząt i ich części,

6) decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,

7) stosownego dokumentu potwierdzającego prowadzenie weterynaryjnego zakładu leczniczego, lub umowy z lekarzem weterynarii, na podstawie której zapewniona będzie zwierzętom przebywającym w schronisku opieka weterynaryjna,

8) oświadczenia o posiadaniu odpowiednio przeszkolonej kadry w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt i w zakresie przepisów BHP, lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/kursów przez pracowników z tego zakresu,

9) każdorazowo na życzenie upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika dokumentów potwierdzających:

a) ilość zwierząt przebywających w na nieruchomości, wymienionej w ust. 1 pkt 2,

b) utylizację zwłok zwierzecych,

c) ilość zwierząt przekazanych do adopcji wraz z danymi umożliwiającymi potwierdzenie adopcji,

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, ze zm.)

4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsce magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części,

5) udokumentować spełnienie wymagań weterynaryjnych zatwierdzające zakład do prowadzenia działalności w zakresie grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, określonych przepisami Unii Europejskiej ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.,

6) nieruchomość, o której mowa w pkt 2 musi być ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt,

7) posiadać przeszkoloną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w zakresie prowadzonej działalności oraz w zakresie BHP, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług,

2. Możliwość lokalizacji grzebowiska na wskazanym terenie wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań środowiska gruntowo-wodnego, które należy uwzględnić w dokumentacji hydrogeologicznej.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać udokumentowane poprzez:

1) dokumentu potwierdzającego, że profil działalności odpowiada działalności wnioskowanej,

2) tytułu prawnego do terenu, na którym prowadzona będzie działalność,

3) pozwolenia lub innego stosownego dokumentu wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

4) oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 4,

5) decyzji powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającej zakład do prowadzenia działalności w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części,

6) dokumentacji hydrogeologicznej dotyczącej planowanej lokalizacji grzebowiska.

7) każdorazowo na życzenie upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika dokumentów potwierdzających ewidencję świadczonych usług,

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, ze zm.)

4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed spaleniem,

d) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania.

5) udokumentować spełnienie wymagań weterynaryjnych zatwierdzające zakład do prowadzenia działalności w zakresie spalania zwłok zwierzęcych i ich części, określonych przepisami Unii Europejskiej ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.,

6) udokumentować gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot,

7) nieruchomość, o której mowa w pkt 2 musi być ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt,

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać udokumentowane poprzez:

1) dokumentu potwierdzającego, że profil działalności odpowiada działalności wnioskowanej,

2) tytułu prawnego do terenu, na którym prowadzona będzie działalność,

3) pozwolenia lub innego stosownego dokumentu wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

4) oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 4,

5) decyzji powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającej zakład do prowadzenia działalności w zakresie spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) dokument potwierdzający gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.

7) każdorazowo na życzenie upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika dokumentów potwierdzających ewidencję świadczonych usług.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4. cytowanej ustawy w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jest działalnośćią nadzorowaną. Do działalności tej stosuje się też Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (dz. Urz. UEl. 2009.300.1 (R)). W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »