| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust. 1,2 i   10 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172), uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się dochody budżetowe wg § 1   Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmniejsza się wydatki budżetowe wg § 2   Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Zwiększa się wydatki budżetowe wg § 3   Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   § 2   ust. 4   w uchwale Nr XXXIII/ 289 /2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r. otrzymuje brzmienie: „ Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w   roku budżetowym w   wysokości 703.358 zł, z   tego: - wydatki bieżące w   kwocie 402.084 zł, - wydatki majątkowe w   kwocie 301.274 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   5.   § 8.1 w   uchwale Nr XXXIII/ 289 /2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i   kosztów w   łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.675.926 zł, koszty – 7.807.330 zł ( w   tym: koszty z   tytułu amortyzacji w   kwocie 1.680.000 zł ) zgodnie z   załącznikiem nr 10 .”  

§   6.   Załącznik Nr 12 „ Dotacje podmiotowe w   2013r.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Załącznik Nr 5   „ Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   8.   Załącznik Nr 3   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 roku.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Załącznik Nr 4   „ Zadania inwestycyjne roczne w   2013 r.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   10.   Załącznik Nr 10 „ Plan przychodów i   kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   11.   Załącznik Nr 13 „ Dotacje celowe w   2013 roku” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   12.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.  

§   13.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Jacek   Kołodziej


Uzasadnienie

Proponowane zmiany w   budżecie Gminy Stąporków na 2013r. podyktowane są : - zgodnie z   informacją od Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wprowadza się zmianę dotyczącą realizacji projektu: „ e-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 2010-2013 „-zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków związanych z   w//w projektem w   2013r. na kwotę ogółem 5.333 zł. Zwiększenie wydatków ze środków j.s.t. stanowi wartość 800 zł, natomiast ze środków z   UE wynosi 4.533 zł. Zmiany związane z   realizacją tego projektu powodują zwiększenie w   planie dochodów na kwotę ogółem 4.533 zł. - zgodnie z   informacją ŚBRR z   dnia 1   lutego 2013r. dotyczącej realizacji projektu: „Młodzi odkrywcy nauki” i   nie uznania kwoty 2.002,48 zł, za wydatki kwalifikowane ( dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w   XII 2012r.) w   dziale 853, rozdziale 85395 zostaje zaplanowany wydatek w   § 2917 w   wysokości 1.703 zł i   w § 2919 w   wysokości 301zł. - zgodnie z   pismem z   dnia 8   lutego 2013r. od Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań– Włochów zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej na 2013r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w   Gosaniu o   kwotę 3.200 zł , zwiększenie dotacji dotyczy współfinansowania zakupu węgla przez w/w placówkę. - na wniosek MGOPS w   Stąporkowie zostaje utworzony plan wydatków w   dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze , § 2900 w   wysokości 5.000 zł. - zgodnie z   informacją z   dnia 11 lutego 2013r. w   sprawie wyników otwartego konkursu ofert z   dnia 12 grudnia 2012r. na realizację zadań pożytku publicznego w   gminie Stąporków w   roku 2013, zostają wprowadzone zmiany w   Załączniku Nr 13 „Dotacje celowe w   2013 roku”- do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r. - zgodnie z   uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ZGK i   M w   Stąporkowie z   obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - za 2012r, oraz na podstawie rocznego sprawozdania Rb-30S i   wniosku ZGK i   M w   Stąporkowie z   dnia 13 lutego 2013r. zostają wprowadzone zmiany w   Załączniku Nr 10 –„ Plan przychodów i   kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r. Zmiana dotyczy zwiększenia stanu środków obrotowych na początek roku i   kosztów w   wysokości ogółem 179.990 zł. W   pozycji kosztów zwiększenie dotyczy wzrostu kosztów majątkowych w   wysokości 140.000 zł i   kosztów bieżących w   kwocie 39.990 zł. - zmiana Załącznika Nr 4   –„ Zadania inwestycyjne roczne w   2013r.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, spowodowana jest wprowadzeniem poprawki w   nazwie zadania.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »