| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Gminy Wiślica

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4   pkt 9   lit c  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.159, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z   2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z   2002 Nr 113, poz. 984, Dz. U. z   2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z   2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z   2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z   2004 r. Nr 116,poz. 1203, Dz. U. z   2005 nr 172, poz.1441, Dz. U. z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z   2006 r. Nr 17, poz. 128,Dz. U. z   2006 Nr 181, poz.1337, Dz. U. z   2007 r. Nr 48, poz.327, Dz. U. z   2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z   2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z   2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z   2010 r. Nr 40, poz.230, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U. z   2010 r. Nr 106, poz.675 oraz Dz. U. z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z   2011 r. Nr 117, poz.679, Dz. U. z   2011 r. Nr 134, poz.777, Dz. U. z   2011 r. Nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887) oraz art.211, 212, art. 235 ,236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U. z   2010 r. Nr 123, poz.835, Dz. U. z   2010 r. Nr 152, poz.1020, Dz. U. z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Dz. U. z   2010 r. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z   2010 r. Nr 257 poz.1726, Dz. U. z   2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429, )   RADA GMINY   WIŚLICA   uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Zmniejsza się dochody budżetu  na   2013 rok   o kwotę   851 741     zgodnie z   załącznikiem   Nr 1   do niniejszej uchwały  

2.   Zwiększa się dochody  budżetu na   2013 r.   o kwotę   915   100 zł   zgodnie z   załącznikiem   Nr 1   do niniejszej uchwały  

3.   Zwiększa się wydatki budżetu na   2013 rok   o kwotę   1   521 620     zgodnie z   załącznikiem   Nr 2   do niniejszej uchwały  

4.   Zmniejsza się wydatki budżetu na   2013   rok o   kwotę   1   163 416 zł   zgodnie z   załącznikiem   Nr 2   do niniejszej uchwały                

5.   Zwiększa się  przychody z   §  952   o kwotę   294   845 zł  

§   2.   W uchwale Rady Gminy Wiślica Nr  XXVII/231/2012 z   dnia 28  grudnia 2012  r. w   sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :  

1.   Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w   2013 r.  ”   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   nr 3   do niniejszej uchwały   .  

2.   Załącznik   „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 r.”   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik   „ Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających  zwrotowi na 2013 rok”   otrzymujebrzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr 5   doniniejszej uchwały .  

4.   Załącznik   „ Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r. ”   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr  6   do niniejszej uchwały .  

§   3.   1.   § 3   otrzymuje nowe brzmienie : „ Deficyt budżetu w   wysokości  283 602 zł ” który zostanie pokryty przychodami z   :   pożyczek w   § 952   w kwocie   283 602 zł   Przychody budżetu w   kwocie   788   970 zł                 Rozchody budżetu w   kwocie   505   368 zł                 zgodnie z   załącznikiem   Nr   6   do niniejszej uchwały .                

§   4.   1 . W   uchwale Rady Gminy Wiślica Nr XXVII/231/2012 w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013  rok , zmienia się treść § 6   który otrzymuje  następujące brzmienie :   Ustala się dochody w   kwocie   87   215 zł   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie   134   005 zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania  narkomanii .  

§   5.   1.   § 9   pkt 2   otrzymuje nowe brzmienie  ustala się  limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek w   tym : papierów wartościowych( obligacji komunalnych ) , których   zbywalność  jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)  

2.   ) na spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań   505   368 zł   w tym :  

2.   a) kredyty  , pożyczki   505   368 zł  

2.   b)  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie   283 602 zł   W tym :   pożyczki w   kwocie   283 602 zł  

§   6.   1   .Upoważnia się Wójta  do zaciągania  kredytów i   pożyczek do kwot wynikających z   limitów  zobowiązań o   których mowa w   § 9   w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na   2013   rok.                                                          

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »