| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/258/13 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"

Na podstawie - art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz U   z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami 1)   ), art. 2, art. 7   ust. 3   ustawy z   12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 2)   (t.j. Dz U   z 2010 r. nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami 3)   ) Rada Miejska w   Połańcu uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Przyjmuje się „Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i   nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec ", w   brzmieniu jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty związane z   realizacją nowych inwestycji i   utworzeniem w   nich nowych miejsc pracy, na warunkach określonych w   „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i   nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec, w   brzmieniu jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Ze zwolnienia podatkowego, o   którym mowa w   § 2, podatnik może korzystać - w   zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy w   ramach nowej inwestycji - przez okres 5   lat.  

§ 4.  

Zwolnienie o   którym mowa w   § 2   stanowi pomoc de minimis.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Połaniec.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   ma zastosowanie od 1   marca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Stanisław   Lolo

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z   2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z   2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z   2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z   2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142 i   146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 567, z   2013r. poz 153  

2)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne”.  

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378  

 


Załącznik do Uchwały Nr XL/258/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i   nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »