| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/285/13 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 211, 212 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę                             69 575 zł

2. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały „Plan zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. § 3 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 121.824zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 40.369zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków i pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 81.455zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.751.220 zł, rozchody w wysokości 3.629.396zł, zgodnie z załącznikami nr 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/285/13
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/285/13
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/285/13
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/285/13
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

I. Wydatki

W dziale 600

a) zwiększenia

- rozdział 60016 o kwotę 11 000zł na § 6050 – Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.I.3020.3.2013 z dnia 05.03.2013r. Dotyczy zmniejszenia środków na zadanie pn. „ Przebudowa drogi Grochowiska”

W dziale 851

a) zwiększenia

- rozdział 85121 o kwotę 6 000zł na § 6050- Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.I.3020.3.2013 z dnia 05.03.2013r. Dotyczy zwiększenia środków na zadanie pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Gackach”

- rozdział 85154 o kwotę 32 000zł na § 2820- Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW-8170/02/2013 z dnia 28.02.2013r. Dotyczy środków niewykorzystanych w 2012r. pochodzących z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- rozdział 85154 o kwotę 2 000zł na § 3040

- rozdział 85154 o kwotę 4 000zł na § 4170

- rozdział 85154 o kwotę 11 000zł na § 4210

- rozdział 85154 o kwotę 2 000zł na § 4240

- rozdział 85154 o kwotę 16 775zł na § 4300

- rozdział 85154 o kwotę 1 000zł na § 4400

- rozdział 85154 o kwotę 300zł na § 4410

- rozdział 85154 o kwotę 500zł na § 4700

W dziale 900

a) zwiększenia

- rozdział 90001 o kwotę 5 000zł na § 6050- Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.I.3020.3.2013 z dnia 05.03.2013r. Dotyczy wprowadzenia do planu zadania pn. „Projekt kolektora kanalizacji sanitarnej na działce nr 201/2 przy ulicy 3 Maja w Pińczowie”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »