| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie


Jan Radkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/300/13
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 20 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pińczów,

2) Lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie usług weterynaryjnych, obsługi zwierząt domowych lub ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,

4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.),

5) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Pińczów posiadającą zwierzęta, o których mowa w uchwale,

6) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 91, w którym zapewniana jest bezterminowa opieka bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pińczów

7) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

8) Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

9) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

10) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności,

11) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów.

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Pińczów miejsca w schronisku realizowane jest poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska na podstawie podpisanej przez Gminę umowy,

2. Wskazuje się gospodarstwo rolne, w którym zapewnione będzie miejsce dla zwierząt gospodarskich – Pana Piotra Chmielarskiego zam. w Pińczowie przy ul. Kołłątaja 2/10.

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych

§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska,

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy realizuje Firma DAMICH Damian Michalski, ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 18, 32 – 300 Olkusz. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego, z którym Gmina podpisała umowę.

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie przez Gabinet Weterynaryjny "AZOREK" lek.wet.Katarzyna Morton, 28-400 Pińczów, ul. Kazimierza Wielkiego 2a.

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt domowych, zgodnie z art.11a ust.2 pkt.6 ustawy będzie realizowane przez lekarza weterynarii, z którym gmina ma zawartą umowę, na poniższych zasadach:

1) Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów i kotów posiadających właścicieli.

2) Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie tzw. ślepe mioty, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli,

3) Właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji. Oświadczenie zawiera klauzulę o jawności danych osobowych,

4) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będzie oświadczenie, o którym mowa w pkt.3.

2. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych, zgodnie z art.11a ust.4 ustawy prowadzone będzie przez Schronisko.

§ 9. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych następować będzie poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów, a znajdujących się w Schronisku poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia,

2. Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem będzie prowadził akcje zachęcające właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, wg poniższych zasad:

1) zapewnia się właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców tych zwierząt,

2) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Pińczów, do zwierząt stanowiących ich własność,

3) zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania się lekarza weterynarii, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofinansowanych z budżetu Gminy,

4) właściciel chcący poddać w/w zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków finansowania. Oświadczenie zawiera klauzulę o jawności danych osobowych. Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże podpisane oświadczenie do Urzędu Miejskiego w Pińczowie,

5) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po jego wykonaniu,

6) na warunkach określonych w umowie z lekarzem, Gmina pokryje pozostałe 50% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będzie oświadczenie, o którym mowa w pkt.4,

7) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko tym właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie,

8) dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów do 1 szt. zwierząt rocznie.

§ 10. Gmina Pińczów w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji,  kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Pińczów i wynoszą 42 000zł.

§ 12. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, o których mowa w Programie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)


Uzasadnienie

Zgodnie z art.11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zakres niniejszego Programu jest zgodny z powołaną na wstępie ustawą. Koszty programu pokrywa Gmina Pińczów.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich. Uzyskane opinie są pozytywne, bez zasadniczych uwag do projektu Programu . W świetle powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »