| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę 65.312,31 zł w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę  142.241,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę 76.929,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Paragraf 3 Uchwały nr II/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 594.005,07 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 594.005,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.185.494,41 zł, rozchody w wysokości 5.779.499,48zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach


Zbigniew Rafalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/1/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/1/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/1/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

I. Zmiany dotyczące planu przychodów budżetu Miasta Starachowice  na 2013 rok

Proponuje się zmniejszyć plan przychodów budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę 65.312,31zł z tytułu wolnych środków.

Ujęte w uchwale budżetowej Miasta Starachowice na 2013 rok planowane wolne środki wynoszą 1.250.806,72 zł. Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2012 r. wynika, że kwota wolnych środków za 2012 r. wynosi 1.185.494,41 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu przychodów w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 65.312,31 zł.

II. Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok

1. W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14.02.2013 r. znak: ST3/4820/2/2013/RD-5859) informującym o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Starachowice na 2013 rok  zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta na 2013 r. z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 57.002 zł (dział 758,  rozdział 75801,  § 2920).

Zgodnie z w/w pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Starachowice na 2013r. wynosi  25.052.074 zł.

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok w dziale 853, w rozdziale 85395, w § 2009 o kwotę 804,79 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu krajowego na dofinansowanie projektu z zakresu oświaty realizowanego przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Starachowice”.

Są to niewykorzystane w 2012 r. środki na realizację w/w projektu, które w grudniu 2012 r. zostały zwrócone do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Ponownie zasilą one budżet miasta w 2013 roku.

3. W planie dochodów budżetu miasta na 2013 r. proponuje się ująć dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 100.000 zł w dziale 758, w rozdziale 75814, w § 0920.

4. O kwotę 98.438,68 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75616, § 0310). Wykonanie dochodów z tego tytułu na 31.01.2013 r. wyniosło 214.666,61 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego: 180.984,26 zł. Plan roczny na 2013 r.  wynosi 6.960.000 zł. Wykonanie za 2012 r.: 6.652.735,43 zł.

Od 2013 r. następuje istotne zwiększenie powierzchni opodatkowanej związanej z działalnością gospodarczą.

III. Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu Miasta Starachowice  na 2013 rok

1. W związku z niewykorzystaniem w 2012 r. w całości środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się zwiększyć plan wydatków na realizację tych programów w 2013 r. o kwotę 64.507zł.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę 64.507 zł, w tym w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii o 35.253 zł, natomiast w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 29.254 zł (zadanie nr 11 Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pn. „Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”).

Środki te przeznaczone zostaną na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży, półkolonii letnich, dofinansowanie kosztów obozów rekreacyjno-sportowych z elementami profilaktyki, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania oraz na pokrycie kosztów przeprowadzenia diagnozy zjawiska używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (odrębna uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30.11.2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na 2013 r.).

Proponowane zmniejszenie środków z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 85154) w wysokości 8.572 zł i przeznaczenie ich na dotacje dla organizacji pozarządowych  spowodowane jest niewykorzystaniem zaplanowanych w 2013 r. wydatków na zadania z zakresu pomocy psychologicznej.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków na realizację zadania „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Starachowice” o kwotę 5.365,16 zł, w tym plan wydatków finansowany ze środków Unii Europejskiej o 4.560,37 zł, natomiast plan wydatków finansowany ze środków budżetu krajowego o 804,79 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z ubiegłego roku (w grudniu 2012 r. zwrócono na konto  Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego kwotę 804,79 zł – dotację ze środków  budżetu krajowego, natomiast kwota 4.560,37 zł – dotacja ze środków Unii Europejskiej  pozostała na rachunku projektu).

Po w/w zwiększeniu plan wydatków na realizację zadania w 2013 r. będzie wynosił 107.465,16 zł. W roku bieżącym nastąpi zakończenie projektu.

3. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 przedmiotowej ustawy.

Z ostatecznego rozliczenia 2012r. wpływów i wydatków w ramach tych środków, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę 7.056,07 zł.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków na urządzanie i utrzymanie terenów zieleni o kwotę 7.057 zł w dziale 900, w rozdziale 90004, w § 4300 (zadanie nr 5 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej”).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »