| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/743/2013 Rady Miasta Kielce

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia na 2013 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ), art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.[2]) ), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[3]) ), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach, Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Warszawie, Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami „Zwierzak”, Stowarzyszenia „Zwierzęcy Azyl” w Kielcach, Stowarzyszenia „Vox Animalium” w Kielcach, Stowarzyszenia „Arka Nadziei” w Kielcach, Koła Łowieckiego „Rosomak” Daleszyce z siedzibą w Kielcach, Koła Łowieckiego Nr 14 „Cietrzew” w Kielcach, Koła Łowieckiego Nr 13 „Ryś” w Kielcach, Koła Łowieckiego Nr 5 „Leśników” w Kielcach oraz Koła Łowieckiego „Szarak” w Łopusznie Rada Miasta Kielce uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Tomasz Bogucki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/743/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

§ 1.

1. Zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” będą odławiane oraz umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach znajdującym się przy ul. Ściegiennego 203, zwanym dalej „schroniskiem”.

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności realizowany będzie przez podmiot wyłoniony w procedurze określonej właściwymi przepisami prawa zwany dalej „podmiotem wykonawczym”

3. Odławianie zwierząt, o których mowa w ust. 1, prowadzone będzie w sposób:

1) stały – w odniesieniu do zwierząt chorych, po wypadku lub powodujących bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi,

2) okresowy – raz na kwartał –w terminach podanych do publicznej wiadomości co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia odławiania zwierząt bezdomnych – w stosunku do zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, przy czym odławiane będą tylko zwierzęta bezdomne zgłoszone na 3 dni przed podanym terminem odławiania do Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Kielce. Odławianie realizowane będzie w przypadku wolnych miejsc w schronisku.

4. Jednostkami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń o zwierzętach bezdomnych, o których mowa w ust. 1 są:

- Wydział Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Kielce w godzinach pracy urzędu,

- Straż Miejska w Kielcach poza godzinami pracy Urzędu Miasta w Kielcach, w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy.

Zgłoszenie przyjęte zostanie wyłącznie w przypadku podania przez zgłaszającego własnych danych osobowych oraz udzielenia niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i odłowieniu zwierzęcia

Podmiotem uprawnionym do odławiania na terenie miasta Kielce zwierząt bezdomnych jest podmiot wykonawczy.

5. Używane do odławiania zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im zbędnego cierpienia.

6. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu przetrzymywane będą do czasu adopcji lub zgonu zwierzęcia. Zwierzę może być oddane do adopcji po upływie minimum 14 dni od daty odłowienia.

7. Właściciele odłowionych zwierząt przebywających na terenie schroniska, o którym mowa w ust. 1 mają prawo do ich odebrania.

§ 2.

1. Gmina Kielce zapewnia w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

1) Całodobową opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, w tym:

- właściwe żywienie i optymalne warunki bytowe,

- właściwą opiekę weterynaryjną przetrzymywanym zwierzętom,

- pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym.

2) Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych.

3) Opiekę nad kotami wolno żyjącymi z terenu miasta Kielce poprzez opiekę weterynaryjną nad nimi, ich sterylizację oraz dokarmianie. Dokarmianie odbywać się będzie w okresie od 1 października do 31 marca.

2. Miejsce dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach, o których mowa w art.7 ust. 1 ustawy zostanie zapewnione w gospodarstwie rolnym położonym w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich 240.

3. Działania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmują:

1) Sterylizację/kastrację zwierząt przebywających w schronisku za wyjątkiem tych, które nie mogą być poddane zabiegowi ze względów zdrowotnych.

2) Zapewnienie przez Gminę Kielce 400 szt. talonów na sterylizację kotów,

3) Zapewnienie przez Gminę Kielce 80 szt. talonów na sterylizację suk stanowiących własność mieszkańców miasta Kielce, wydawanych na podstawie dowodu osobistego właściciela, dowodu rejestracji psa i wniesionej opłaty od posiadania psa na dany rok kalendarzowy.

4) Znakowanie za pomocą czipów wszystkich psów wydawanych do adopcji ze schroniska.

5) Usypianie ślepych miotów urodzonych przez bezdomne suki oraz przynoszonych przez mieszkańców miasta Kielce bezpośrednio do schroniska.

6) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt za pośrednictwem strony internetowej schroniska, a także kolportaż ulotek i działania edukacyjne o tematyce związanej z ochroną zwierząt, prowadzone wśród mieszkańców miasta.

§ 3.

1. Zadania określone w § 2 za wyjątkiem zadań określonych w § 2 ust.1 pkt 2), ust.2 i ust.3 pkt 2) i 3), Gmina Kielce realizowała będzie za pośrednictwem podmiotu wykonawczego.

2. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych prowadzić będzie Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” Marcin Komorowicz 25-224 Kielce, ul. Berberysowa 34 oraz Lecznica Weterynaryjna Cztery Łapy, 25-437 Kielce, Oś. Na Stoku 51H świadcząca swoje usługi całodobowo.

3. Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywać się będzie przy udziale wolontariuszy.

§ 4.

1. Koszty realizacji programu będą ponoszone z budżetu Gminy Kielce na rok 2013 i wyniosą 525.000zł.

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie:

- zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.


Uzasadnienie

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie „określenia na 2013 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy.

Program ma zastosowanie do psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

Bezdomność zwierząt jest problemem społecznym, który ma wiele przyczyn. Niektóre z nich to niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, łatwość pozyskiwania zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Głównym celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Kielce oraz zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.

Podstawowymi zadaniami Programu są odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Kielce, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie w okresie od 1 października do 31 marca, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, czipowanie psów przebywających pod opieką Gminy Kielce, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, usypianie ślepych miotów urodzonych przez bezdomne suki oraz przynoszonych przez mieszkańców miasta Kielce bezpośrednio do schroniska, poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt za pośrednictwem strony internetowej schroniska, a także kolportaż ulotek i działania edukacyjne o tematyce związanej z ochroną zwierząt, prowadzone wśród mieszkańców miasta.

Powyższe zadania wdrożone kompleksowo będą skutecznym środkiem mającym przybliżyć realizację założonego celu.

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Miasta Kielce. W Programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu Miasta Kielce na rok 2013 oraz sposób ich wydatkowania.

Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich i organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze Gminy Kielce.

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miasta Kielce projektu uchwały jest uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567, z 2013r. poz. 153.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 249, poz.1830, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z 2009r Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 230, poz. 1373, z 2012r. poz. 908, poz. 985.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz.1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »