| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XXIX / 240 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 142 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) oraz art. 12 ust. 1, pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr RG-XXIII/175/08 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach. (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2008 r. Nr 228, poz. 3021)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XXIX / 240 / 13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 27 marca 2013 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

Podstawa prawna

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Sitkówka - Nowiny powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami.)

4. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami.)

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330)

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

7. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zmianami.)

8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zmianami.)

9. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267.)

10. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami.)

11. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz.1228)

12. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami.)

13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami.)

14. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami.)

15. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zmianami.)

16. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135.)

17. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.)

18. Uchwały Nr I/56/90 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 05.03.1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach".

19. Innych aktów prawnych dotyczącej jego działalności;

20. Niniejszego statutu

Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny, tj.: Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Sitkówka - Nowiny.

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

Cele i zadania Ośrodka

§ 3. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy, a w szczególności:

1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3. zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych,

4. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

§ 4. Działalność z zakresu pomocy społecznej polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2. pracy socjalnej;

3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 5. Zadania Ośrodka:

I. Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej:

1. Zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym do których należy:

a. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

b. sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

c. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

d. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

e. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

f. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

g. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

h. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

i. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

j. praca socjalna;

k. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

l. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

m. dożywianie dzieci;

n. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

o. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

p. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

q. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

r. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

s. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

t. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zadań własnych gminy do których należy:

a. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

b. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

c. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

d. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

e. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę do których należy:

a. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

b. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

c. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

d. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

e. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

f. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

g. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

II. Prowadzenie postępowania, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

III. Prowadzenia postępowania, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz realizowanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

IV. Prowadzenie postępowania, przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

V. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

VI. Realizacja projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł w tym projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu społecznego.

VII. Podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji oraz wykonywanie innych zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6. Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, kościami, fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, pracodawcami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

§ 7. Ośrodek przy wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny, a przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

§ 8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej .

Organizacja i zarządzanie Ośrodka

§ 9. 1) Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2) Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt. Wójt Gminy zatrudnia Kierownika Ośrodka na podstawie umowy o pracę.

3) Kierownik Ośrodka działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w granicach uprawnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta.

4) Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Statutem.

5) Kierownik jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy Ośrodka, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz określenie kierunków działania i rozwoju Ośrodka.

6) Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

7) Kierownik wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny.

8) Kierownika Ośrodka podczas nieobecności w pracy zastępuje pracownik przez niego pisemnie upoważniony.

9) Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny na wniosek Kierownika Ośrodka może upoważnić innych pracowników Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek, w granicach przewidzianych przepisami prawa.

10) Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym pracowników, wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

11) Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

12) Kierownik ustala zasady premiowania i nagradzania pracowników.

13) Zakres czynności dla Kierownika Ośrodka ustala Wójt, a dla pracowników Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka.

14) Sprawy kadrowe pracowników Ośrodka oraz fundusz socjalny prowadzi i realizuje Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny na mocy zawartego porozumienia.

§ 10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika.

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 11. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Sitkówka - Nowiny i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, opracowany przez Kierownika Ośrodka na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Sitkówka - Nowiny.

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

4. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków własnych Gminy Sitkówka - Nowiny, dotacji celowych budżetu państwa przekazanych przez Wojewodę oraz z innych źródeł.

5. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

§ 12. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny, który jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Ośrodka.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.

§ 13. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Uzasadnienie

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, a także ilością zmian dotychczas obowiązującego statutu, zasadne jest jego ponowne uchwalenie.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »