| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. u. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, Rada Gminy w Wojciechowicach uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/150/2006 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/181/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/181/2013

Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r .

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 4 ust. 3 w/w ustawy, rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do obowiązujących przepisów prawa oraz do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

W dni 28 czerwca 2012 roku uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił „ Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” na lata 2012-2018 w związku z czym, zgodnie z wolą ustawodawcy dokonano aktualizacji dotychczas obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice uwzględniając zapisy w/w aktów prawnych. W dniu 19.11.2012 Wójt Gminy Wojciechowice wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z prośbą o opinię w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice . Pismem z dnia 21.11.21012 znak: SE.Ia-0705/5/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »