| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/264/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 25 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1   i art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 194  
ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z   2013 r., poz. 135 z   późn. zm.) Rada Powiatu w   Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXI/150/12 Rady Powiatu w   Ostrowcu Świętokrzyskim z   dnia 24 lutego 2012 r. w   sprawie szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty  
za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w §2:  

a)   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2013 r., poz. 135 z   późn. zm.); ,

b)   pkt 6   otrzymuje brzmienie:  

6)   dochodzie członka rodziny – należy przez to rozumieć dochód członka rodziny  osoby zobowiązanej z   uwzględnieniem dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej lub osoby pełnoletniej, ustalony zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.), ,

c)   po pkt. 6   dodaje się pkt 7   w brzmieniu:  

7)   pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o   pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o   dzieło albo w   okresie członkostwa w   rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a   także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.; ;

2)   w §3:  

a)   w ust.1 pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

1)   dochód członka rodziny osoby zobowiązanej nie przekracza 1   200,00 zł; ,

b)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Opłata obciążająca osobę pełnoletnią może być umorzona w   całości lub w   części  
w przypadku, gdy osoba ta należycie realizuje indywidualny program  usamodzielnienia  
i przeznacza swoje dochody na zaspokojenie swych uzasadnionych potrzeb,  
w szczególności na edukację lub leczenie. ;

3)   w §5 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w   przypadku, gdy osoba zobowiązana spełnia przynajmniej jeden z   poniższych warunków:  

1)   przebywa w   zakładzie karnym nie wykonując w   nim pracy zarobkowej i   nie posiada stałych źródeł dochodu;  

2)   jest całkowicie ubezwłasnowolniona;  

3)   jest bezdomna;  

4)   nie wykonuje pracy zarobkowej i   nie posiada stałych źródeł dochodu;  

5)   legitymuje się orzeczeniem o   niepełnosprawności w   stopniu znacznym;  

6)   jest dotknięta długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością uniemożliwiającą wykonywanie pracy zarobkowej i   nie posiada stałych źródeł dochodu;  

7)   dochód na członka rodziny osoby zobowiązanej nie przekracza 456,00 zł;  

8)   jest małoletnia i   nie wykonuje pracy zarobkowej;  

9)   przebywa w   domu pomocy społecznej lub innej placówce zapewniającej odpłatnie całodobową opiekę;  

10)   osoba zobowiązana realizuje świadczenia alimentacyjne względem dziecka lub osoby pełnoletniej;  

11)   kontakt z   osobą zobowiązaną nie jest możliwy lub napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody;  

12)   za odstąpieniem od ustalenia opłaty przemawia szczególnie ważny interes osoby zobowiązanej lub interes publiczny. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i   Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Ostrowcu Świętokrzyskim.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Sławomir   Radlak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »