| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 12318; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 ) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 i Nr 228, poz. 1368. ) Rada Miejska we Włoszczowie u c h w a l a , co następuje

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne położone w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnione dla operatorów lub przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków.

2. Wykaz przystanków określa załącznik nr 1 do uchwały

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1 - załącznik nr 2 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Hebdowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/239/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 5 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05 marca 2013r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/239/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 5 marca 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych
położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których
właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

1. Z przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych

gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa zwanymi dalej „ przystankami ”

przewoźnicy lub operatorzy mogą korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami

i zasadami.

2. Zainteresowani korzystaniem z przystanków komunikacyjnych przewoźnicy lub operatorzy

winni złożyć wniosek o potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

komunikacyjnych.

3. Do wniosku o potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

komunikacyjnych należy dołączyć:

1) proponowany  lub istniejący rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków

wyszczególnionych w wykazie przystanków, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

2) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

3) wykaz pojazdów , którymi przewoźnik lub operator zamierza lub realizuje przewozy z

podaniem ich numerów rejestracyjnych,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia

działalności w zakresie przewozu osób.

4. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych przewoźnikom lub operatorom następuje na

podstawie pisemnego potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

komunikacyjnych .

5. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 , poz. 908 z późn. zm.)

6. Na przystankach przelotowych ( nie posiadających pętli końcowych ) możliwe jest

zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania  lub wysiadania pasażerów bez możliwości

parkowania i oczekiwania na kurs

7. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności

oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów

jazdy, jedynie na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich

wyznaczone określone miejsca.

8. Zamieszczenie uzgodnionego rozkładu jazdy na przystankach jak również jego utrzymanie

w należytym stanie jest obowiązkiem operatora lub przewoźnika.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/239/13 z dnia 05 marca 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych , których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz  warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust.1 pkt. 6 i ust. 2 , ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r, Nr 5 poz.13 z późniejszymi zmianami ) jednostka samorządu terytorialnego w drodze uchwały określa przystanki komunikacyjne, których jest zarządzającym lub właścicielem, ustala warunki i zasady korzystania z tych obiektów. Na terenie Gminy Włoszczowa usytuowanych jest 27 przystanków, położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa i niniejszą uchwałą określa się warunki i zasady korzystania z tych obiektów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »