| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/170/20133 Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rada Gminy w Waśniowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/201/2006 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie


Mirosław ChameraZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/170/20133
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 marca 2013 r.

Regulamin

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

GMINY WAŚNIÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów, w szczególności dotyczące:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w tym:

-               zasad prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów,

-               obowiązków właścicieli w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości,

-               wypełniania obowiązków w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

-               wypełniania obowiązków w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, rodzaju minimalnej pojemości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i ich utrzymania w odpowiednim stanie;

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. wykonywanie obowiązków określonych w Ustawie;

2. prowadzenie selektywnego zbierania zgodnie z§3, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury,

2) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz kolorowego,

3) tworzyw sztucznych,

4) opakowań wielomateriałowych,

5) metali,

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

7) odpadów zielonych - powstających w gospodarstwach domowych,

8) przeterminowanych leków i chemikaliów - powstających w gospodarstwach domowych,

9) zużytych baterii i akumulatorów - powstających w gospodarstwach domowych,

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - powstających w gospodarstwach domowych,

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - powstających w gospodarstwach domowych,

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - powstających w gospodarstwach domowych,

13) zużytych opon - powstających w gospodarstwach domowych.

3. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru.

4. zabezpieczenie części nieruchomości służących do użytku publicznego (np. chodniki) poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiające ich zabranie przez zarządcę drogi.

5. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami w niżej wymienionych warunkach:

a) dotyczy tylko to samochodów osobowych,

b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

c) odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

6. naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi w niżej wymienionych warunkach:

a) nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,

b) nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych,

c) dotyczy doraźnych napraw oraz regulacji pojazdów, związanych z bieżącą eksploatacją.

§ 3. 1. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów (poprzez pojemniki rozumie się pojemnik lub worek) przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

3. Odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 - 5 mogą być zbierane i odbierane łącznie, jako odpady suche.

4. Odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 6 - 7 mogą być zbierane i odbierane łącznie, jako odpady mokre.

5. Właściciele nieruchomości mogą kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni, o ile nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

6. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki przed wejście na teren nieruchomości.

7. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumiany tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe, worki lub wspólne pojemniki. Właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy, który odbiera odpady.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów,

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów,

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów,

4) pojemniki (KP 5 – KP 33) o pojemności od 5 do 33 m3,

5) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami do odpadów selektywnie zbieranych o rozmiarach 60, 90, 120, 1500 i 2500 litrów,

6) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów.

7) worki o pojemności od 60 do 120 litrów.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:

1)               kolor niebieski lub żółty - przeznaczone do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, szkła lub odpadów suchych;

2)               kolor brązowy  - przeznaczone do zbierania odpadów mokrych;

3)               kolor czarny lub szary – przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 6. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l na nieruchomość,

2) dla przedszkoli oraz szkół – 3 l na każde dziecko, ucznia i pracownika,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – 11 l na każdego pracownika,

4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal.

§ 7. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 l na mieszkańca,

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 l na mieszkańca,

3) dla przedszkoli oraz szkół – 2 l na każde dziecko, ucznia i pracownika,

4) dla obiektów użyteczności publicznej – 2 l na każdych 10 pracowników,

5) dla lokali handlowych – 20 l na każde 10 m2powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik w pojemności 120 l na lokal.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych w terenie zabudowanym 20–70 l, odległość między koszami ulicznymi powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.

§ 9. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez mycie tych pojemników co najmniej dwa razy w roku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, zgodnie z harmonogramem odbioru, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu,

3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1-5, z terenu nieruchomości:

1) z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu,

3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1-5 powinny być usuwane z częstotliwością co najmniej 1 raz miesiącu lub dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

3. Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 9-13 odbywać się będzie w ramach półrocznych zbiórek. Zapewnia się możliwość dostarczania we własnym zakresie ww. odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

4. Miejsca i terminy zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podane zostaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Waśniowie, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń.

5. Jednocześnie mieszkańcy mogą przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktów zbierania, punktów zbiórki utworzonych w wybranych placówkach handlowych, zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu oraz punktów serwisowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Zużyte baterie i akumulatory można przekazać do punktów zbierania. Mieszkańcy posiadający przeterminowane lekarstwa, mogą zwrócić je do aptek, które przystąpiły do ich zbiórki. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Waśniowie umieszczony jest wykaz:

a)               podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b)               punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów,

c)               aptek, które przystąpiły do zbiórki przeterminowanych lekarstw.

6. Opróżnianie koszy ulicznych z parków i przystanków następuje co najmniej 1 raz w miesiącu.

7. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje, co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 13. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych,
a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej – ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 14. 1. Gmina Waśniów uwzględniona została w 2 regionie gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, Gmina Waśniów obowiązana jest składować w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

3. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych w 2 regionie jest instalacjaZakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o.Janik, ul. Borowska 1,
27-415 Kunów.

4. Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji lub w przypadku gdy regionalna instalacja nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, jest obowiązany do przekazywania odebranych odpadów do instalacji zastępczej obsługującej 2 region gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów to:

a) instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku:miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza 15/11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

b) instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych:miejscowość Janczyce, 27-552 Baćkowice.

c) instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:miejscowość Janczyce, 27-552 Baćkowice.

6. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniom lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

§ 16. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

1) stały, skuteczny dozór nad tymi zwierzętami,

2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno:

1) wprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt oraz osób niewidomych korzystających z psów przewodników), na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych.

2) pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi, a psy ras uznawanych za agresywne dodatkowo w kagańcu.

4. Psy muszą być wyprowadzane tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańcy oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

5. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

6. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Waśniowie.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 19. 1.               Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.

2.               W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości są zobowiązani niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową deratyzację.

3.               W przypadku częstego pojawiania się gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzić deratyzację częściej, co najmniej raz na 1 rok.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 20. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Waśniów poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Waśniowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »