| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust.1,211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt.1, art.222 ust.1, ust.2 pkt.1, 2,3, art.231 ust.2, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1,2, 3, art.258 ust.1 pkt.1,2,3 , art., art. 264 ust.3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póź zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                              596.359,00 złw tym;

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) o kwotę                500.000,00 zł

- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla    jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę                                                                                                                  96.359,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                              596.359,00 złw tym;

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                          500.000,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę                                                   35.000,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę                                                   15.000,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                                             46.359,00 zł

§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                              71.850,00 złw tym;

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60016 Drogi publiczne gminne  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                            30.000,00 zł

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy Gmin  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                                                 11.850,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101Szkoły podstawowe  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                           20.000,00 zł

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 Oświetlenie ulic,    placów i dróg   § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę   10.000,00 zł

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki  budżetu Gminy o kwotę                                                 71.850,00złw tym;

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                           40.000,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola  § 2310 Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie    porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę         5.575,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę                                                     2.275,00 zł

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do   realizacji stowarzyszeniom o kwotę                                                                         4.000,00 zł

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka     ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                                                                                                                   10.000,00 zł

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka     ściekowa i ochrona wód § 6659 Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz innych jednostek    samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie      zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę                                   10.000,00 zł

§ 5. Ulega zmianie treść załącznika Nr 11 „Dotacje celowe w 2013 roku” do uchwały budżetowej XXXII/159/13 z dn. 18.01.2013 r. i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ulega zmianie treść załącznika Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku „do uchwały budżetowej XXXII/159/13 z dn. 18.01.2013 r. i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ulega zmianie treść załącznika Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym    Województwa  Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie


Mirosław Chamera


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/178/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 marca 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/178/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

w tym:

dotacje i środki pochodzące
z innych źr.*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Nadbudowa zbiornika wieżowego wody w Pękosławicach

100 000,00

100 000,00

Urząd Gminy

2

010

01010

Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania, oraz uzupełnienie i malowanie elewacji SUW Kowalkowice i popowni Waśniów

70 000,00

70 000,00

Urząd Gminy

3

010

01010

Zakup pompy do studni głębinowej nr 1 Waśniów

15 000,00

15 000,00

Urząd Gminy

Razem 010

185 000,00

185 000,00

4.

600

60016

Koszty nadzoru nad odbudową dróg gminnych

40 000,00

40 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

5.

600

60016

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odbudowy dróg gminnych

8 000,00

8 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

6.

600

60016

Wykonanie map do celów projektowych dla dróg gminnych

5 000,00

5 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

7.

600

60016

Realizacja Projektu NPPDL edycja 2013 drogi gminne: Wronów przez wieś 393026T na długości 322mb II etap, Grzegorzowice I nr 393034T na długości 540 IV

271 300,00

271 300,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

8.

600

60016

Odbudowa dróg gminnych z dofinansowaniem FOGR

70.000,00

70.000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

9.

600

60078

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odbudowy dróg gminnych

17.000,00

17.000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

10.

600

60078

Wykonanie map do celów projektowych dla dróg gminnych

5 000,00

5 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

11.

600

60078

Odbudowa drogi gminnej Nr 393060T Kotarszyn IV o dł.710 mb w km od 0+000 do km 0+710-Odbudowa drogi gminnej Nr 393037T Milejowice II o dł.758 mb w km od 0+342 do km 1+100-Odbudowa drogi gminnej Nr 393018T Garbacz Skała-Boksyce o dł.910 mb w km od 0+000 do km 0+910

630.000,00

130.000,00

A.500.000,00

Urząd Gminy

12.

600

60078

Koszty nadzoru nad odbudową dróg gminnych

10 000,00

10 000,00

Urząd Gminy

Razem 600

1.056.300,00

556.300,00

500.000,00

13.

750

75023

Zakup sprzętu komputerowego

10 000,00

10 000,00

Urząd Gminy

Razem 750

10 000,00

10 000,00

14.

801

80101

Rozbudowa budynku SP i Gimnazjum w Waśniowie o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z wiatrołapem

250.000,00

250 000,00

Urząd Gminy

15.

801

80101

Wykonanie robót elektrycznych uzupełniających przy Gminnym centrum Sportowo Edukacyjnym przy SP i Gimnazjum w Waśniowie

15 196,00

15 196,00

Urząd Gminy

Razem 801

265.196,00

15 196,00

250 000,00

16.

900

90095

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku komunalnego przy ul. Ostrowieckiej 12

30 000,00

30 000,00

Urząd Gminy

17.

900

90015

Dobudowa oświetlenia drogowego

60.000,00

60.000,00

Urząd Gminy

18.

900

90001

Wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków dla benificjentów uzupełnających

10.000,00

10.000,00

Urząd Gminy

19.

900

90002

Realizacja gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów w 2013r.

58 810,00

58 810,00

A.
B.
C.
D.

WFOŚ

Razem 900

158.810,00

158.810,00

Ogółem

1.675.306,00

925.906,00

250 000,00

0,00

500.000,00

0,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:                                                                     

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)                                         

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                               

C. Inne źródła                                                                                                               

D. Inne źródła             


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/178/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

                                                                                                                                                                        w złotych

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Projekt kanalizacyjny realizowany przez ZGGŚ-promocja projektu

900

90001

6659

10.000,00

10.000,00

10.000,00

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

Finansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Waśniów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec i Bodzechów

801

80104

2310

45.575,00

45.575,00

45.575,00

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

Ogółem

55.575,00

45.575,00

45.575,00

10.000,00

10.000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »