| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/783/2013 Rady Miasta Kielce

z dnia 11 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228[1]) ), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[2]) ) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172[3]) ), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/690/2012 Rady Miasta Kielce w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się pkt 4),

2) § 1 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

5) właściciele nieruchomości mogą zakupić dodatkowe worki na selektywnie zebrane odpady komunalne od podmiotu odbierającego odpady komunalne za cenę pokrywającą koszty produkcji..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Tomasz Bogucki


Uzasadnienie

do UCHWAŁY RADY MIASTA KIELCE

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych

przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich

zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi

W dniu 6 grudnia 2012 roku Rada Miasta Kielce, w ramach pakietu uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Kielce, podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała ta została wprowadzona w kontekście zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która nastąpiła w 2011 roku.

W dniu 25 stycznia 2013 roku Parlament Rzeczypospolitej Polski po raz kolejny zmienił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany wprowadzono w odpowiedzi na wnioski Gmin.

W związku z powyższym ulega zmianie podmiot odpowiedzialny za przygotowanie worków przeznaczonych na zbieranie odpadów komunalnych m.in. w ramach selektywnie prowadzonej zbiórki. Będzie nim odbierający i transportujący odpady. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce dopuszcza stosowanie worków.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i z 2013r. poz. 21 i 228.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz. 153.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232,

poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »