| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/52/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2008 r. Nr 180, poz.1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153)
Rada Miasta uchwala niniejszy

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwana dalej „Biblioteką”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
ze zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.);

5) innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6) niniejszego Statutu.              

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Biblioteka używa skróconej nazwy „MBP w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 4. Nadzór nad działalnością Biblioteki w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1, sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 5. Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 6. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 7. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 8. 1. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz
oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej;

4) tworzenie i udostępnianie baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych;

5) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej i edukacyjnej;

6) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

7) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki i czytelnictwa;

8) prowadzenie działalności kulturalnej.

2. Działalność popularyzatorską i kulturalną Biblioteka może prowadzić poprzez organizowanie odczytów, wykładów, konferencji, szkoleń, spotkań autorskich, koncertów, konkursów, spektakli teatralnych, lekcji bibliotecznych.

3. Biblioteka może podejmować inne działania niż wymienione w ust. 2, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie ustawą, o której mowa w § 1 pkt. 2.

4. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Biblioteki.

§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych Biblioteki,
a w szczególności :

1) ogólny nadzór nad majątkiem Biblioteki i zarządzanie nim;

2) nadzór nad bieżącą działalnością kulturalną i administracyjno-organizacyjną ;

3) zatwierdzanie planu finansowego Biblioteki;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;

5) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

7) tworzenie warunków do działań kulturotwórczych;

8) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki.

§ 11. 1. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy zastępcy.

2. Zastępcę Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki.

§ 12. Biblioteka może udostępniać swoje zbiory poprzez wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-edukacyjnych użytkowników.

§ 13. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą:

1) Filia nr 1 ( wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych) ul. Sienkiewicza 65/15;

2) Filia nr 2 ( wypożyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) Osiedle Stawki 47;

3) Filia nr 5 ( wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci) ul. Sienkiewicza 65/15;

4) Filia nr 6 ( wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży) ul. Kilińskiego 12;

5) Filia nr 7 ( wypożyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) ul. Niewiadoma 19;

6) Filia nr 10 ( wypożyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) ul. Wardyńskiego 26;

7) Filia nr 11 ( wypożyczalnia dla dorosłych) ul. Kilińskiego 12;

8) Czytelnia Główna;

9) samodzielne stanowiska podległe Dyrektorowi Biblioteki.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 15. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów bibliotecznych określa regulamin wewnętrzny wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 17. Działalność Biblioteki jest finansowana z:

1) dotacji organizatora;

2) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Biblioteki;

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

7) środków otrzymanych z innych źródeł.

§ 18. Biblioteka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach
o rachunkowości.

§ 19. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 20. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 21. Przekształcenie, połączenie z inną instytucją kultury, podział lub likwidacja Biblioteki może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w § 1 pkt.1 i 2.

§ 22. Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, w trybie w określonym dla jego nadania.

§ 23. Traci moc uchwała nr XXXV/470/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Janusz Wojciech Kotasiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »