| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/233/13 Rady Gminy Bieliny

z dnia 14 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/170/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.), Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVII/170/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Powstające na obszarze nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zbierane są selektywnie u źródła przy uwzględnieniu następujących frakcji odpadów:;

a) papier i tektura

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) odpady wielomateriałowe (kartony po płynnych art. spożywczych);

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.”

2) § 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Powstające w gospodarstwach domowych nie wymienione w ust.2 odpady tj:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) metal,

c) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,

d) zużyte opony

e) odpady zielone ulegające biodegradacji - sezonowo

f) popiół - sezonowo gromadzone są w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, zwanym dalej GPSZO;

3) § 6. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników (w tym worków) do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów, ilość osób z nich korzystających oraz częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych, przy zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w § 11 ust. 2.;

4) W § 6. uchyla się ust. 4.

5) § 10. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne takie jak:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe; będą usuwane z terenu nieruchomości o ile zostaną wystawione przez właściciela w sposób umożliwiający ich odbiór nie rzadziej niż raz na rok.;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadami, zobowiązane są do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.

2. Na podstawie danych Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego ustala się średni miesięczny poziom wytwarzania odpadów komunalnych przez statystycznego mieszkańca Gminy równy 20 kg, z których 10 kg to odpady zmieszane, zaś pozostałe 10 kg to odpady zbierane selektywnie..

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Zmiana uchwały nr XXVII/170/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny należy zgodnie z przepisem art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Skład morfologiczny i roczną ilość odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych przez jednego mieszkańca przyjęto na podstawie „Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Świętokrzyskiego” 2012-2018 przyjmując roczną normę wytwarzania odpadów komunalnych przez statystycznego mieszkańca Gminy Bieliny w ilości 240 kg, miesięczną 20 kg, z których 10 kg to odpady zmieszane, zaś pozostałe 10 kg to odpady zbierane selektywnie.

              Założono, że:

1) jeden mieszkaniec miesięcznie wytwarza 20 kg odpadów komunalnych, w tym 10 kg odpadów zmieszanych,

2) dominujące frakcje tworzące odpady zmieszane to: odpady kuchenne, brudny papier i tektura, brudne opakowania szklane i z tworzyw sztucznych, odpady mineralne frakcji <10mm i inne nie ustalone,

3) średni ciężar pojemnika 120 l wypełnionego odpadami zmieszanymi to ok. 30 kg (na podstawie danych od przedsiębiorców), stąd w 3-osobowym przeciętnym gospodarstwie domowym należy umieścić 1 pojemnik lub 1 worek foliowy na odpady zmieszane odbierany jeden raz w miesiącu oraz worki na odpady zbierane selektywnie odbierane jeden raz w miesiącu.

Tabela nr 1.

Model średniego składu i masy odpadów z gospodarstw domowych na terenie Gminy Bieliny

CHARAKTERYSTYKA SKŁADU ODPADÓW

Wskaźnik nagromadzenia odpadów na osobę

kg/M/rok

kg/M/miesiąc

%

Odpady kuchenne i ogrodowe

80

6.7

33

Papier i tektura

12

1.0

5

Szkło

24

2.0

10

Tworzywa sztuczne

24

2.0

10

Tekstylia

5

0.4

2

Metale

5

0.4

2

Odpady wielomateriałowe

10

0.8

4

Drewno

2

0.2

1

Odpady mineralne

14

1.2

6

Odpady niebezpieczne

2

0.2

1

Frakcja < 10 mm

40

3.3

17

Odpady wielkogabarytowe

5

0,4

2

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

8

0,7

3

Inne

10

0,8

4

RAZEM:

240 kg

20.0 kg

100%

Zmiana niniejszej uchwały doprecyzowuje § 6 ust. 1 uchwały nr XXVII/170/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.64.2013 z dnia 30.04.2013 r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »