| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/313/2013 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt.3, art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 . Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675, z 2011. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst. jednolity : Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117 poz. 676 i Nr 232 poz. 1378), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIII/247/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w pkt. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

d. wprowadzanie nowych urządzeń i pojazdów odbierających odpady komualne wpływających korzystnie na stan środowiska naturalnego na terenie Starego Miasta w tym pojazdów o napędzie gazowym lub elektrycznym..

2. W § 3 w pkt. 1 dodaje się lit. f-h w brzmieniu:

f. w celu monitorowania rezultatów w osiąganiu przez Gminę obowiązujących poziomów recyklingu operator odbierający odpady będzie zobowiązany do przedkładania sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, g. odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne zebrane z terenu Gminy mają trafić do Sortowni zlokalizowanej na terenie Gminy Sandomierz, wymienionej w "Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" 2012-2018, o wydajności minimum 5 tys. ton. rocznie, h. Operator winien posiadać lub dysponować na terenie Gminy wagą o udźwigu min 50 ton z możliwością zapisu i przesyłu elektronicznego wyniku każdorazowego ważenia pojazdów z odpadami i przesyłanie danych do Gminy w celu monitorowania i kontroli rozliczeń..

3. W § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami: a. Operator odbierający zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania winien je przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

4. W § 8 w pkt. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

a. Odpady zmieszane na terenie Starego Miasta – siedem razy w tygodniu, na pozostałych terenach natomiast sześć razy w tygodniu. Odbiór odpadów na terenie Starego Miasta należy wykonywać pojazdami o napędzie elektrycznym lub gazowym..

5. W § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Starego Miasta siedem razy w tygodniu pojazdami o napędzie elektrycznym lub gazowym. Na pozostałych terenach opróżnianie koszy z ulic, parków i przystanków sześć razy w tygodniu..

6. W § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości pojemniki są zobowiązani do wykonania nieodpłatnie usług czyszczenia i dezynfekcji pojemników..

7. W § 16 dodaje się pkt. 5 i 6 w następującym brzmieniu:

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania myjki stacjonarnej lub mobilnej do mycia pojemników i kontenerów.

6. Wykonawca winien posiadać lub dysponować na terenie Gminy myjnią do mycia pojazdów obsługujących teren Gminy w zakresie zbierania i transportu odpadów..

8. W § 16 pkt. 5,6,7 i 8 otrzymują odpowiednio numerację 7,8,9 i10:

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Marceli Czerwiński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Proponowane zmiany dostosowują postanowienia regulaminu do lokalnych uwarunkowań – specyficznej roli Starego Miasta jako centrum turystycznego Sandomierza oraz wskazują miejsca zagospodarowania odpadów zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Uwzględniają także postanowienia Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »