| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/814/2013 Rady Miasta Kielce

z dnia 6 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) / w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) / uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013r.[3]) dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 4.637.424 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących o kwotę 4.542.910 zł,

b) plan dochodów majątkowych o kwotę 94.514 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5.037.424 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących o kwotę 4.266.220 zł,

b) plan wydatków majątkowych o kwotę 771.204 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2013 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2013 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2013r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie za załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 133.145.157 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 80.433.136 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 52.712.021 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 188.384.586 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 55.239.429 zł, zgodnie z tabelą Nr 1..

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce


Tomasz Bogucki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiany w planie przychodów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2013 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2013 R.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik11.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik12.pdf

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik13.pdf

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLVI/814/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Uzasadnienie


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 2013r.,  Nr XLI/736/2013 z dnia 7 lutego 2013r., Nr XLII/738/2013 r.z dnia 14 marca 2013r., Nr XLIII/769/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r. oraz Nr XLIV/786/2013 z dnia 16 maja 2013r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »