| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Gminy Bieliny

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Hucie Starej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz.594), art 58 ust. 6, art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(t.j. z 2004 r, Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.nr 157 poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy Bieliny, uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2013 r. tworzy się Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Hucie Starej i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Starej z siedzibą Huta Stara 25.

§ 2. Akt założycielski Zespołu Placówek Oświatowych w Hucie Starej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się Statut Zespołowi Placówek Oświatowych w Hucie Starej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Majątek Zespołu Placówek Oświatowych w Hucie Starej stanowi majątek Szkoły Podstawowej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Starej, wchodzących w skład tego zespołu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
01 września 2013 rok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/230/13
Rady Gminy Bieliny
z dnia 14 czerwca 2013 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

infoRgrafika

GMINA BIELINY
AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

tworzy się z dniem 1 września 2013 roku
„Zespół Placówek Oświatowych
w Hucie Starej”
z siedzibą: Huta Stara 25, 26-004 Bieliny

W skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa w Hucie Starej

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Starej

Bieliny dnia 14 czerwca 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/230/13
Rady Gminy Bieliny
z dnia 14 czerwca 2013 r.

STATUT
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W HUCIE STAREJ

Rozdział 1. Przepisy definiujące

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej

3) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Hucie Starej

4) placówce – należy przez to rozumieć Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Starej

5) statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut,

6) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy rozumieć: Dyrektora Zespołu, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców szkoły wchodzącej w skład Zespołu,

7) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli szkoły podstawowej i wychowawców schroniska wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Hucie Starej,

8) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Bieliny,

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub Kuratorze - należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach,

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Zespół stanowi jednostkę organizacyjną gminy Bieliny, realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w szkole i placówce.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) sześcioletnia szkoła podstawowa,

2) szkolne schronisko młodzieżowe.

3. Przy Szkole Podstawowej może być tworzony oddział przedszkolny, w którym dzieci odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Szkoła i placówka wchodzące w skład Zespołu, posiadają własne statuty, których postanowienia nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu. W razie istnienia takiej sprzeczności obowiązują postanowienia niniejszego statutu.

§ 3. 1. Nazwa Zespołu oraz szkoły i placówki wchodzących w jego skład używana jest
w pełnym brzmieniu.

2. Zespół Placówek Oświatowych posługuje się nazwą:

Zespół Placówek Oświatowych
w Hucie Starej
Huta Stara 25, 26-004 Bieliny

3. Szkoła i placówka wchodząca w skład Zespołu posługują się nazwami:

1) Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa
w Hucie Starej
Huta Stara 25, 26-004 Bieliny

2) Zespół Placówek Oświatowych

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Hucie Starej
Huta Stara 25, 26-004 Bieliny

4. Siedzibą Zespołu Placówek Oświatowych jest miejscowość Huta Stara o numerze porządkowym 25 w Hucie Starej.

§ 4. 1. Bazę dydaktyczną Zespołu stanowi dotychczasowa baza szkoły i placówki (grunt, budynek, wyposażenie, pomoce dydaktyczne).

2. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada odpowiednie pomieszczenia
w budynku szkoły podstawowej i schronisku.

§ 5. 1. Na zasadach określonych w ustawie w Zespole mogą działać stowarzyszenia
i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 6. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

Rozdział 3. Cele i zadania Zespołu

§ 7. 1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, przepisów wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych, a w szczególności:

1) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej, moralności światopoglądowej i wyznaniowej;

2) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

3) umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
i placówki;

5) kształtuje u dzieci i młodzieży nawyki dbania o własny rozwój intelektualny
i fizyczny;

6) rozwija w uczniach szacunek do człowieka, otaczającej przyrody, wartości narodowych oraz praw i obowiązków;

7) stymuluje zachowania i nawyki prozdrowotne.

2. Dla osiągnięcia celów Zespół:

1) realizuje programy nauczania w zakresie nie mniejszym niż ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

2) przestrzega ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jednolitych zasad klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów oraz przestrzega szczegółowych zasad ustalonego wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

3) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) współdziała z rodzicami uczniów w celu stworzenia jednolitego środowiska wychowawczego;

5) dostosowuje treści, formy i metody nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

6) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;

7) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wszelkich zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza nią przestrzegając zasad BHP;

8) rozwija zainteresowania uczniów organizując różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, w tym wycieczki o charakterze poznawczym, krajoznawczym i rekreacyjnym.

3. Szczegółowe cele i zadania szkoły i placówki wchodzących w skład Zespołu oraz sposób ich realizacji określają statuty szkoły podstawowej i schroniska.

Rozdział 4. Zarządzanie Zespołem

§ 8. 1. Organem prowadzącym Zespół jest jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Bieliny.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

3. Zadania i kompetencje organu prowadzącego oraz organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

4. Organy, o których mowa powyżej, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 5. Organy Zespołu

§ 9. 1. Zespołem kieruje dyrektor.

2. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły i placówki wchodzących w skład Zespołu.

3. Funkcję dyrektora zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje Wójt Gminy.

4. W Zespole może być utworzone inne stanowisko kierownicze, za zgodą organu prowadzącego.

5. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 określają odrębne przepisy.

§ 10. 1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

3. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz.

4. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy wobec zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

5. W Zespole zatrudnieni są nauczyciele szkoły, oddziału przedszkolnego, bibliotekarz, wychowawcy szkolnego schroniska młodzieżowego – wszyscy określani są mianem pracowników pedagogicznych- oraz pozostali pracownicy określani jako pracownicy niepedagogiczni.

6. Dyrektor zespołu w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu,

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu.

7. Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracowników zatrudnionych na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

9. Szczegółowe zadania i kompetencje dyrektora określają statuty szkoły i schroniska.

10. Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim szkoły.

§ 11. 1. Rada Pedagogiczna szkoły zachowuje swoją odrębność.

2. Strukturę, zadania, kompetencje i sposób działania rady pedagogicznej szkoły określa statut szkoły.

3. W sprawach dotyczących całego zespołu, w tym:

a) ustalenia wspólnych przedstawicieli zespołu do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu,

b) zmiany niniejszego statutu,

c) wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora zespołu
- rady pedagogiczne stanowią na wspólnych posiedzeniach.

4. Rada pedagogiczna, szkoły uchwala regulamin działalności na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez dyrektora Zespołu nie później niż 6 września 2013 roku.

5. W każdym czasie rada pedagogiczna szkoły może postanowić o utworzeniu jednolitego organu - rady pedagogicznej Zespołu - w skład którego wejdą wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu oraz ustalić regulamin jego działania.

6. Regulamin, o którym mowa w ust. 5 oraz utworzenie rady pedagogicznej Zespołu odbywa się w drodze kolegialnej uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich nauczycieli Zespołu.

§ 12. Rada rodziców szkoły zachowuje swoją odrębność.

§ 13. Samorząd uczniowski szkoły zachowuje swoją odrębność.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Tablice i pieczęcie szkoły i schroniska, wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę odpowiednio szkoły i placówki.

§ 15. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej metalowej dużej z orłem w środku i napisem w otoku w następującym brzmieniu:

Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa w Hucie Starej

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej metalowej małej z orłem w środku i napisem w otoku w następującym brzmieniu:

Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa w Hucie Starej

3. Zespól używa pieczęci podłużnej kauczukowej w następującym brzmieniu:

1) Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa
w Hucie Starej
Huta Stara 25, 26-004 Bieliny

2) Zespół Placówek Oświatowych

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Hucie Starej
Huta Stara 25, 26-004 Bieliny

3) Zespół Placówek Oświatowych

w Hucie Starej
Huta Stara 25, 26-004 Bieliny

§ 16. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 17. Obsługę finansowo księgową, administracyjną i kadrową prowadzi Zespół Obsługi Oświaty w Bielinach.

§ 18. Dokonywanie zmian w niniejszym statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.

§ 19. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 20. Statut obowiązuje od dnia 01 września 2013 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w Zespół.Szkoła podstawowa i szkolne schronisko młodzieżowe są placówkami oświatowymi różnego typu, z tego też względu nie wymagają pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

Utworzenie zespołu szkół następuje w trybie art.58 na podstawie aktu założycielskiego, który wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną szkoły. W szkolnym schronisku młodzieżowym nie tworzy się rady pedagogicznej. Opinia rad pedagogicznych nie jest wiążąca dla organu tworzącego Zespół.

Organ tworzący Zespół nadaje temu Zespołowi statut (tylko pierwszy), natomiast zmiany statutu lub uchwalenie nowego, dokonywane są w trybie art. 42 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o systemie oświaty dyrektor zespołu będzie jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej jak i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Dyrektor zespołu będzie odpowiedzialny za edukacyjne, wychowawcze i ekonomiczne funkcjonowanie placówki jako całości.

Utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych zarządzanego przez jednego dyrektora spowoduje efektywniejsze i sprawniejsze administrowanie obiektem oraz usprawni koordynację zadań w zakresie racjonalnego zarządzania całym Zespołem.

Praca zespołu zarządzana będzie w sposób umożliwiający racjonalne wykorzystanie bazy i kadry szkoły, lepszą dbałość o bieżące utrzymanie obiektów. Połączenie placówek pozwoli uniknąć podwójnych kosztów wynagradzania dyrektorów.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »