| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172) art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej z dnia 09 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie. w Sędziszowie, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.sedziszow.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Mysiara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/273/2013
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 09 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 197, poz.1172) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 roku poz. 2176) zmieniony:

1) uchwałą Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniającej uchwałę własną w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziszowie (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 roku poz. 591).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Mysiara

załącznik

do obwieszczenia Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 09 sierpnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/162/2012
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziszowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziszowie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie: Nr IIa/8/98 z dnia 7 listopada 1998 roku, Nr V/24/99 z dnia 25 marca 1999 roku, Nr I/7/2000 z dnia 31 stycznia 2000 roku, Nr II/16/2002 roku z dnia 19 marca 2002 roku, Nr I/4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku i Nr III/31/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1(1)

STATUT
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowie w Sędziszowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Zakład jest Rada Miejska w Sędziszowie.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto Sędziszów, Osiedle Na Skarpie 17.

3. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Sędziszowie.

4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Miejska w Sędziszowie.

5. Zakład prowadzi działalność na terenie gminy Sędziszów.

§ 2. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.

§ 3. Zakład działa na podstawie:

1)               ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654),

2)               ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.),

3)               uchwały Rady Miejskiej Nr IIa/7/98 z dnia 7 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

4)               niniejszego statutu.

§ 4. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

§ 5. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)               Podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń.

2)               Badań diagnostycznych.

3)               Stomatologii i protetyki stomatologicznej.

4)               Rehabilitacji leczniczej.

5)               Pielęgnacji i rehabilitacji osób niewymagających hospitalizacji.

2. Rada Miejska może nałożyć na Zakład obowiązek wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. Rada Miejska zapewnia Zakładowi środki do wykonania takiego zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu Rada Miejska jest obowiązana do jej naprawienia.

§ 6. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:

1)               innymi placówkami opieki zdrowotnej,

2)               placówkami naukowo-badawczymi,

3)               związkami i samorządami zawodowymi,

4)               organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,

5)               państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Rozdział 2.
Organy Zakładu i struktura organizacyjna

§ 7. 1. Organami Zakładu są:

1)               Kierownik

2)               Rada Społeczna

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzy jednostka organizacyjna o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie z siedzibą w Sędziszowie os. Na Skarpie 17 wraz z filią Krzcięcice.

2. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych zakładu ustala Kierownik w drodze zarządzenia wewnętrznego.

3. Zakres działania komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, powinien ponadto zawierać szczegółowy wykaz tych świadczeń, wykonywanych czynności i procedur medycznych.

Zarządzanie Zakładem

§ 9. 1. Kierownik kieruje działalnością zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno prawnej.

3. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

5. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1)               Przygotowanie i przedkładanie Radzie Społecznej Zakładu:

a) (1)              (skreślony),

b) (1)              (skreślony),

c)               projektu programu rozwoju Zakładu,

d)               corocznych sprawozdań z realizacji programu rozwoju, o którym mowa w lit. c,

e)               corocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z działalności Zakładu do końca drugiego kwartału roku następnego, za który złożono niniejsze sprawozdanie rzeczowo-finansowe,

2)               Opracowanie planu finansowo-inwestycyjnego;

3)               Bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych;

4)               Dokonywanie ocen działalności Zakładu w tym dla potrzeb Rady Społecznej;

5)               Zatrudnianie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania podległego personelu Zakładu.

Rozdział 3.
Rada Społeczna Zakładu

§ 10. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.

2. Rada Miejska powołuje i odwołuje Radę Społeczną Zakładu oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.

§ 11. 1. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

1)               Przedstawianie Radzie Miejskiej wniosków i opinii w sprawach:

a) (1)              (skreślony),

b)               zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c)               związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

d)               przyznawania Kierownikowi Zakładu nagród,

e)               rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilno prawnej kierownika zakładu.

2)               Przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii:

a)               planu finansowo-inwestycyjnego,

b)               rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego,

c)               kredytu bankowego lub dotacji,

d)               podziału zysku,

e)               zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f)               regulaminu organizacyjnego.

3)               Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

4) (1)              (skreślony).

5)               Dokonywanie okresowych analiz, skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

6)               Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.

7)               (skreślony).

8)               Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

§ 12. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Zakładu.

2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 13. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Kierownikowi Zakładu odwołanie do Rady Miejskiej.

§ 14. 1. Rada Społeczna składa się z 8 osób, w tym:

1) jako przewodniczący Burmistrz,

2) jako członkowie:

a)               przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

b)               przedstawiciele wyłonieni z Rady Miejskiej w liczbie 6.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3. Członków Rady Społecznej przed upływem kadencji można odwołać:

a)               na własną prośbę członka Rady Społecznej,

b)               na uzasadniony wniosek Rady Społecznej,

c)               na wniosek podmiotu delegującego do Rady Społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa Zakładu

§ 15. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych przez:

1)               ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654),

2)               przepisy wykonawcze do ustawy wymienionej w ust. 1,

3)               podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.

§ 16. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1)               Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szczególności na zlecenie:

a)               Rady Miejskiej lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b)               osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,

c)               instytucji ubezpieczeniowych,

d)               zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz innych osób prawnych,

e)               innych zakładów opieki zdrowotnej,

f)               osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia, w tym świadczenia ponadstandardowe.

2)               Na realizację zadań i problemów zdrowotnych.

3)               Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Miejską.

4)               Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

2. Zakład może otrzymać dotacje z budżetu gminy na:

1)               Realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia.

2)               Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

3)               Inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.

4)               Cele szczególne, przyznane na podstawie ustawy o działalności leczniczej oraz odrębnych przepisów.

§ 17. 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

2. Zakład decyduje sam o podziale zysku.

§ 18. 1. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223) oraz przepisami wykonawczymi tej ustawy.

2. Roczny bilans zakładu podlega weryfikacji sprawdzającej przez biegłego rewidenta, który sporządza i przedstawia Zakładowi pisemną opinię oraz raport o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność Zakładu.

Rozdział 5.
Majątek Zakładu

§ 19. 1. Wartość majątku Zakładu określają:

1)               Fundusz założycielski Zakładu,

2)               Fundusz Zakładu.

2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia komunalnego, określonej i ustalonej przez Radę Miejską na podstawie bilansu sporządzonego na dzień rejestracji w sądzie rejestrowym.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4. Fundusz Zakładu zwiększa się o przekazane:

1)               z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury,

2)               z budżetów gmin dotacje na cele rozwojowe,

3)               dary mające charakter majątku trwałego przeznaczonego na cele rozwojowe,

4)               zysk netto,

5)               kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

6)               kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

§ 20. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanym w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

2. Zakład nie może zbyć, wydzierżawić, wynająć lub wnieść do spółki bądź fundacji majątek trwały przekazany w nieodpłatne użytkowanie przez samorząd.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej i ustawy Kodeks pracy oraz inne właściwe przepisy prawa.

2. Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przypisy:

1) 1)Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr XXIX/217/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku (Święt.2013.591) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 lutego 2013 roku.


Uzasadnienie

Uchwała Nr XXIII/162/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziszowie była zmieniana. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172) z dniem 1 stycznia 2012 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Proponowany tekst przedmiotowej uchwały uwzględnia zmianę wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr XXIX/217/212 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »