| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/68/13 Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 w związku z art . 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę 204.634,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139.634,00 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę 204.634,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 139.634,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” do Uchwały Nr XLIV/50/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Dotacje celowe w 2013 r.” do Uchwały Nr XLIV/50/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.” do Uchwały Nr XLIV/50/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” do Uchwały Nr XLIV/50/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady


Damian Sierant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/68/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/68/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/68/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/68/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/68/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/68/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2013 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 204.634,00 zł. Zmiany dochodów i wydatków dotyczą:

1/ Dział 600 Transport i łączność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 65.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Staszów na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna-Rybnica od km 0+000 do km 0+765 w m. Smerdyna”,

2/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.384.2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. z przeznaczeniem sfinansowania kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa.

3/ Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 45.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.401.2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

4/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.399.2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania grup specjalistycznych oraz baz kontenerowych w PSP w Staszowie.

5/ W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 147.993,29 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw z tytułu art. 20 Karty Nauczyciela oraz odpraw emerytalnych dla nauczycieli, z którymi nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2013 roku w Zespole Szkół w Połańcu- kwota 94.993,29 zł. Ponadto zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół w Staszowie o kwotę 50.000 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem energii oraz zabezpiecza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Staszowie środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Jednoczenie na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie z dnia 8 sierpnia 2013r. przesuwa się środki z rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 6.395,12 zł do rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia nauczyciela doradcy metodycznego.

6/ Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatkówo kwotę 67.634 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.360.2013 z dnia 26 lipca 2013r. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

7/W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w programie "Aktywny samorząd" Moduł II realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie /na wniosek znak: PF-322-10/BO/2013 z dnia 22.07.2013r./ celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

8/ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Zespołu Szkół w Staszowie zabezpiecza się środki finansowe na remont bazy żywieniowej w Internacie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »