| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV / 255 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, pkt. 9   lit. d. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, póz. 1591 z   późn. zm. ) w   związku z   art. 94 ust l, 211, art. 212 ust. l pkt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2   pkt. l, 2, art. 214 pkt. l, 2, 3   art. 222 ust. l, ust. 2   pkt. l, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. l, ust. 2   pkt. l, 2, 3, art. 258 ust. l pkt. l, 2, 3, art. 264 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr z   2013 roku, poz. 1885 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok  

1.   § 11 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 11 Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek: w   tym papierów wartościowych  

( obligacji komunalnych ), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny ),  

1)   sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w   łącznej kwocie 542.131,00 zł, w   tym:  

a)   z tytułu kredytów - w   kwocie 300.000,00 zł, w   tym kredyty:  

b)   z tytułu pożyczek - w   kwocie 242.131,00 zł w   tym pożyczki:  

-   zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej - w   kwocie 242.131,00  

2)   sfinansowania planowanego deficytu budżetu w   kwocie 568.336,00 zł, w   tym:  

a)   z tytułu kredytów - w   kwocie 568.336,00  

-   w tym zaciągane w   związku z   umową zawartą z   podmiotem dysponującym środkami o   których mowa w   art. 5   ust. l pkt. 2   u.f.p. - w   kwocie 20000 zł.  

b)   z tytułu pożyczek - w   kwocie -,- zł  

-   w tym zaciągane w   związku z   umową zawartą z   podmiotem dysponującym środkami o   których mowa w   art. 5   ust. l pkt. 2   u.f.p. - w   kwocie 0,00 zł.  

3)   spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   łącznej kwocie 98.000,00 zł, w   tym:  

a)   z tytułu kredytów - w   kwocie 98.000,00 zł,  

b)   z tytułu pożyczek - w   kwocie -,- zł,  

4)   zaciągane na wyprzedzające finansowanie w   kwocie -,- zł  

2.   zmienia się plan dochodów budżetu - jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   zmienia się plan wydatków budżetu - jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   załącznik nr 3   do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 stycznia 2013 roku  

( limity wydatków…), otrzymuje brzmienie  

- jak w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały,  

5.   załącznik nr 4   do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 stycznia 2013 roku  

( zadania.. roczne …), otrzymuje brzmienie  

- jak w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały,  

6.   załącznik nr 5   do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 stycznia 2013 roku  

( wydatki.. ze środków pochodzących… otrzymuje brzmienie  

- jak w   załączniku nr 5   do niniejszej uchwały,  

7.   załącznik nr 12 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 stycznia 2013 roku  

( dotacje podmiotowe … otrzymuje brzmienie  

- jak w   załączniku nr 6   do niniejszej uchwały,  

8.   załącznik nr 13 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 stycznia 2013 roku  

( dotacje celowe … otrzymuje brzmienie  

- jak w   załączniku nr 7   do niniejszej uchwały,  

9.   załącznik nr 15 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 stycznia 2013 roku  

( dochody z   opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych … ) otrzymuje brzmienie  

- jak w   załączniku nr 8   do niniejszej uchwały,  

10.   dodaje się załącznik Nr 16 - dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w   latach 2013 do 2015 - do uchwały  

Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, w   brzmieniu nadanym przez załącznik nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Kazimierz   Warszawa


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV / 255 / 2013 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok  
I. Dochody budżetu;  
- zwiększenie dochodów majątkowych o   kwotę 2.178, - zł  
- korekta (+,-) różnych dochodów na kwotę 2.000,- zł  
II. Wydatki budżetu:  
- zwiększenie wydatków majątkowych na drogę gminną ( Mękarzowice ) o   kwotę 8.000,  
- zwiększenie wydatków majątkowych na drogi gminne z   zarządzania kryzysowego o   kwotę 36.000,  
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadania z   LGD ( Stradlice i   Cieszkowy ) o   kwotę 2.000,  
- zwiększenie środków wydatków z/t realizacji zadania „ podniesienie efektywnosci energetycznej budynków użytecznosci publicznej” - tzn. termomodernizacja - z   związku z   porozumieniem między JST i   możliwościa uzyskania środków unijnych na to zadanie, o   kwotę 20.000,- zł  
- zwiększenie środków na wydatki majątkowe na zadania związane z   budynkiem OSP Czarnocin o   kwotę 3.000,  
- zwiększenie środków na wydatki bieżace na gminych drogach o   kwotę 14.000,  
- wprowadzenie środków własnych na realizację sal gimnastycznych o   kwotę 21.178,-  
- Korekta wydatków majątkowych in minus o   kwotę 91.000,  
- Korekta wydatków bieżących o   kwotę 11.600,-  
III. Przychody budżetu: bez zmian  
IV. Rozchody budżetu: bez zmian.  
V. Konieczne zmiany w   załącznikach budżetowych.  
VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.699.654,51  
VII. Wydatki budżetu po zmianach: 14.627.990,51  
VIII. Wynik budżetu po zmianach: - 928.336,-  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 roku  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w   2013 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki - na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe w   2013 r.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe w   2013 roku  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

1. dochody: z   tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych; 2. wydatki: związane z   realizacją zadań wynikających z   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2013 do 2015 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »