| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.90.2013 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 3 września 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

częściuchwały Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie, w zakresie:

Wszystkich ustaleń (zarówno w tekście jak i na rysunku) planu dotyczących terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego symbolem 13RM, tj.:

1. Symbolu "13RM" zawartego w:

- § 4 ust. 1 uchwały,

- § 6 pkt 5 lit. "a" uchwały,

- § 9 pkt 2 uchwały.

2. § 4 ust. 1 pkt 5 lit. "m" uchwały.

3. § 4 ust. 1 pkt 7 lit. "c", tiret 12 uchwały.

4. Rysunku planu (załącznik Nr 1) w zakresie terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego symbolem 13RM.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 5 sierpnia 2013r. Rada Gminy Krasocin podjęła uchwałę Nr XXXI/256/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie.

W dniu 20 sierpnia 2013r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do przedłożonego do uchwały zarzutu.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2013r., znak: ROA.0711.31.2.2013.DJ Przewodniczący Rady Gminy Krasocin złożył wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonej przez organ nadzoru nieprawidłowości.

Przedmiotowa uchwała opiniowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych wyjaśnień organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego.

W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego:

Uchwała narusza art. 17 pkt 6 lit. "c" ustawy w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) poprzez brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. "c" ustawy wójt występuje o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W świetle art. 7 ust. 2 pkt 5 tej ustawy przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych wymaga uzyskania zgody marszałka województwa.

Z podkładu mapowego, na którym sporządzono rysunek planu oraz z oryginalnej mapy pochodzącej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włoszczowie znajdującej się w dokumentacji prac planistycznych wynika, że na terenie zabudowy zagrodowej oznaczonym w planie miejscowym symbolem 13RM (który stanowi część działki nr ewid. 272/1) występują grunty leśne.

Również z pisma Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2013r. wynika, że:

- zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr ewid. 272/1 stanowi w całości grunt leśny i jest własnością prywatną,

- na ww. teren nie uzyskano przedmiotowej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

A zatem nieuzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne stanowi naruszenie ww. przepisów.

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej części, która pozwala na zafunkcjonowanie uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Świętokrzyski


Bożentyna Pałka-Koruba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »