| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 114/2013 Wójta Gminy w Brodach

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157,poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 i 3 uchwały Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013r. -W Ó J T G M I N Y W B R O D A C H z a r z ą d z a co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2013 dokonuje się następujących zmian w zakresie:

I. zadań własnych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................ - 110.748 złw dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę .......................................................... - 110.748 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 o kwotę ...................................................................................................... - 66.471 zł rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2030 o kwotę ........................................ - 44.277 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ....................................- 161.123 złw dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

§ 4270. o kwotę ...................................................................................................... - 50.375 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ............................................................. -110.748 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 o kwotę ...................................................................................................... - 66.471 zł rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 o kwotę ........................................ - 44.277 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ....................................- 50.375 złw dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę ........................................................... - 50.375 zł rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 o kwotę ....................................... - 30.878 zł z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1524034 Adamów - Polesie ul. Sosnowa, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 o kwotę ................. - 19.497 zł z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 1524038 Brody-Ruśnia (ul. Nad Torami od km 0+000 do km 0+700, dł.700 mb - II etap,

II. zadań zleconych:

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ...................................... - 86.331 złw dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ................................................................ - 86.331 zł rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,§ 2010 o kwotę- 79.897 zł rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 2010 o kwotę ....................................... - 6.434 zł

5. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę .................................. - 17.817 złw dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,§ 2010 o kwotę ................................................................................. - 17.817 zł

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę .................................... - 86.331 złw dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ............................................................... - 86.331 zł rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

§ 3110. o kwotę ...........................................................................................................- 79.897 zł rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 4130 o kwotę .......................................... - 6.434 zł

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ....................................... - 17.817 złw dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110 o kwotę .................................................................................... - 17.817 zł

§ 2. Zmienia się treść załączników do uchwały Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013 rok:

- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

- Nr 7a " Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

- Nr 7b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy w Brodach


mgr Andrzej Przygoda


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »