| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę 63.987 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę 63.987 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok zgodnie z załącznikami 3 i 4.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach


Zbigniew Rafalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/1/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/1/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/1/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/1/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 r. o kwotę 63.987 zł, tj.:

o kwotę 38.987 zł w dziale 750, w rozdziale 75095, w § 0970 z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, tj. odszkodowania od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Compensa Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A.  na pokrycie kosztów wymiany  uszkodzonej  szyby w drzwiach oraz w kiosku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” oraz od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z tytułu refundacji kosztów odszkodowań wypłaconych przez Gminę zgodnie z wyrokami sądowymi,

- o kwotę 25.000 zł w dziale 926, w rozdziale 92605, w § 0960 z tytułu przewidywanego otrzymania środków w terminie do 28 sierpnia br. od Spółki MAN Bus Sp. z o.o. Sady, ul. Poznańska 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, Oddział w Starachowicach ul. 1 Maja 12  przeznaczonych na  zadanie z zakresu kultury fizycznej (bieg pn.  „MANia biegania” planowany na dzień 6 października 2013 r.).

2.               Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 11.200 zł w dziale 801, w rozdziale 80104, w § 2540 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”. Zwiększenie planu jest konieczne, gdyż wzrosła liczba dzieci uczęszczających do przedmiotowego przedszkola i środki zaplanowane na dotację są niewystarczające. Liczba dzieci w przedszkolu wzrosła z 41 w styczniu do 57 w miesiącu czerwcu.

Proponuje się, aby źródłem finansowania zwiększenia były środki „zaoszczędzone” przez Miasto w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie żłobka w ramach programu MALUCH 2013.

Z uwagi na powyższe proponuje się zmniejszyć plan  wydatków w dziale 853, w rozdziale 85305, w § 2830 o kwotę 11.200 zł.

3. W związku z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum nr 3 proponuje się dokonać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 500 zł, tj. zmniejszyć plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w § 4700 o kwotę 500 zł, natomiast zwiększyć plan  wydatków w dziale  801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w § 4700 o kwotę 500 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 jest spowodowane dużą ilością wniosków nauczycieli o dopłaty do kursów doskonalących wykształcenie. Źródłem finansowania zwiększenia są niewykorzystane środki na doskonalenia zawodowe nauczycieli świetlicy.

4. W związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu pn. „Razem Tacy Sami II – kontynuujemy dobre działania” w ramach zadania publicznego „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole” proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta Starachowice na 2013r. nowe zadanie budżetowe pn. „Realizacja projektu Razem Tacy Sami II - kontynuujemy dobre działania” realizowane przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy.

Wniosek złożony przez Gminę Starachowice został wysoko oceniony (7 miejsce na liście rankingowej spośród 86 projektów) i uzyskał dotację w wysokości 78.294 zł.

Całkowity koszt finansowy zadania to 83.344 zł. Wkład własny gminy wynosi 12.300 zł, z czego finansowy wkład stanowi 5.050 zł. Pozostała kwota, tj. 7.250 zł stanowi wkład niefinansowy (w tym wolontariat i praca społeczna).

Projekt zakłada działania edukacyjno - integracyjne dla ponad 200 uczniów, rodziców i nauczycieli z czterech starachowickich szkół publicznych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Gimnazjum nr 2.

W ramach projektu uczniowie, w zależności od ukierunkowania potrzeb w danej szkole, będą uczestniczyli w różnych typach zajęć pozalekcyjnych, jak: teatr, warsztaty literacko-artystyczne, warsztaty z zakresu kultury słowa, turystyka piesza, turystyka rowerowa, drużynowe sporty piłkarskie (piłka nożna, siatkowa), sporty walki (kick-boxing), fitness - zumba.

Planuje się, że projekt będzie realizowany do 16 grudnia br.

Niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzić wkład  własny gminy Starachowice na realizację projektu w kwocie 5.050 zł w dziale 801, w rozdziale 80195, w tym proponuje się § 4010  zwiększyć o kwotę 3.600 zł, § 4110 o 619 zł, § 4120 o 89 zł, § 4210 o 292 zł i § 4300 o 450 zł.

Wkład własny gminy przeznaczony zostanie, zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu na koszty obsługi administracyjnej projektu, a także na jego promocję.

Proponuje się, aby środki na wkład własny gminy na realizację zadania pochodziły ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.050 zł  dziale 750, w rozdziale 75095, w § 4300, w zadaniu nr 1 Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy pn. „Koordynacja w zakresie przygotowań wniosków i aplikacji dla projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych”.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 710, w rozdziale 71095, w § 4300 o kwotę 2.071 zł w związku z kosztami wymiany uszkodzonej szyby w drzwiach oraz w kiosku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy Al. Armii Krajowej nr 28 w Starachowicach.

Na pokrycie kosztów szkód Gmina otrzymała odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Kwota przyznanych odszkodowań jest równa kwocie kosztów naprawy uszkodzonych szyb.

6. W związku z wypłatą poszkodowanemu odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu – zgodnie z wyrokami sądowymi Sygn. akt IC 279/11 (I instancji), Sygn. akt II Ca 265/13 (II instancji) zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w dziale 900, w rozdziale 90003, w zadaniu nr 3 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Oczyszczanie miasta” o łączną kwotę 36.916 zł (w tym § 4580 proponuje się zwiększyć o 5.579 zł, § 4590 o 26.728 zł, § 4610 o 4.609 zł).

7. O kwotę 25.000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 926, w rozdziale 92605 (w tym § 3040 o 9.120 zł, § 4210 o 10.190 zł, § 4300 o 5.690 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji biegu ulicznego „MANia biegania” planowanego w dniu 6 października 2013 r.

Środki te zostaną przeznaczone w szczególności na zakup usług i materiałów związanych z organizacją imprezy, tj. na pokrycie kosztów obsługi medycznej, pomiarów biegu,  zakupu banerów, plakatów, numerów startowych oraz nagród dla uczestników imprezy.

Spodziewany jest udział kilkuset biegaczy z całej Polski oraz z Litwy, Ukrainy i Białorusi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »