| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr XII/6/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych

Na podstawieart. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 oraz art. 403 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Rafalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/3/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji

celowej z budżetu  Miasta Starachowice na

dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze

zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i

montażem kolektorów słonecznych

UMOWA Nr ……………

Zawarta w dniu……………………………. r. w pomiędzy:

Miastem Starachowice , reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………..………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta…………………………………………………………..

a Pani ą /Panem……………………………, zamieszkałą/ym Starachowice ul……..........................................................................……………………..,

zwaną/ym dalej Beneficjentem ,

zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na

dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub zakupem
i montażem kolektorów słonecznych, uchwalonym uchwałą Nr ……………. Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia ………………., zawarta została umowa następującej treści:

§ 1. 1. Miasto Starachowice zobowiązuje się udzielić dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny w związku z likwidacją  palenisk

na paliwo stałe/zakupem i montażem kolektorów słonecznych w lokalu/budynku przy

ul. ……………………………………………………..... w Starachowicach.

2. Miasto Starachowice zobowiązuje się, udzielić Beneficjentowi dotacji, w kwocie …………. zł, słownie: ......................................................... złotych

3. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest przedłożenie:

a) kserokopii faktur VAT lub rachunków wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup

elementów związanych z nowym systemem ogrzewania lub/i za instalację nowego

systemu ogrzewania,

b) kserokopii faktur VAT lub rachunków wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup

elementów związanych z montażem kolektorów słonecznych lub/i montażkolektorów

słonecznych,

4. Wypłata kwoty dotacji nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia dokumentów

określonych w ust. 3,

5. Podstawą wypłaty kwoty dotacji będzie potwierdzenie przez Urząd Miejski Starachowice wykonania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny/montażu kolektorów

słonecznych.

6. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest wykonanie zmiany systemu ogrzewania na

proekologiczny/montażu kolektorów słonecznych w terminie do dnia …………………….

7. Kwota dotacji wypłacona będzie Beneficjentowi na konto Nr……................................................./ gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

§ 2. 1. Beneficjent wyraża zgodę na oględziny przeprowadzone przez upoważnionego

przedstawiciela Urzędu Miejskiego Starachowice, w lokalu lub budynku, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania/ montażu kolektorów słonecznych, w celu potwierdzenia wykonania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny/ montażu kolektorów słonecznych.

2. Beneficjent oświadcza, że został poinformowany o obowiązku rozliczenia się z dochodu

uzyskanego z tytułu dofinansowania wypłaconego na podstawie niniejszej umowy.

§ 3. 1. W wypadku powrotu przez Beneficjenta do systemu ogrzewania, który nie jest systemem

proekologicznym (ponownej budowy systemu opartego na paleniskach węglowych lub

innych podobnych), który to powrót nastąpi w ciągu 5 lat od dnia podpisania niniejszej

umowy, Beneficjent zwróci Miastu kwotę uzyskanego dofinansowania z odsetkami

ustawowymi liczonymi od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu.

2. W przypadku likwidacji zainstalowanych kolektorów słonecznych, na które Beneficjent

uzyskał dotację, przed upływem 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy, Beneficjent

zwróci Miastu kwotę uzyskanego dofinansowania z odsetkami ustawowymi liczonymi od

dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu.

§ 4. 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

2. Ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy podlegają

rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Miasta.

3. Zmiana umowy wymaga dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa dla Miasta i jeden dla Beneficjenta.

.......................................................                                                 ......................................................

Beneficjent                                                                                                   Miasto Starachowice


Uzasadnienie

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/6/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. mieszkańcy Gminy Starachowice będą mogli ubiegać się o dopłaty do kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych. Dokumentem, który będzie szczegółowo regulował wszelkie sprawy dotyczące przekazania dotacji oraz rozliczenia się z niej, będzie umowa zawarta pomiędzy beneficjentem a Miastem Starachowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Graboś

Doradca podatkowy, Head of Tax w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »