| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Słupia

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz. 594) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 Nr 256 poz 2572 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy Słupia uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się tryb udzielania i   rozliczania dotacji dla szkół i   przedszkoli niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Słupia oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

§   2.   1.   Gmina udziela dotacji z   budżetu na prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziału przedszkolnego w   niepublicznej szkole podstawowej oraz przedszkola z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   może być udzielona pod warunkiem, że Wnioskodawca złoży pisemny wniosek i   poda planowana liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.  

3.   Wniosek, o   którym mowa w   ust.2 powinien określać:  

a)   wnioskodawcę,  

b)   numer zaświadczenia i   data wpisu do ewidencji szkół niepublicznych,  

c)   numer i   datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,  

d)   planowaną liczbę uczniów  

e)   numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja.  

4.   Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Szkole podstawowej i   gimnazjum przysługuje dotacja z   budżetu Gminy na każdego ucznia w   wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Słupia.  

2.   Wysokość kwoty przypadającej na jednego ucznia szkoły podstawowej i   gimnazjum przewidzianej w   części subwencji oświatowej otrzymywanej przez gminę ustala się na podstawie metryczki otrzymanej z   Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającej dane kalkulacyjne przyjęte do obliczania części oświatowej subwencji ogólnej obowiązujące w   roku udzielania dotacji.  

3.   Do czasu otrzymania metryczki o   której mowa w   ust. 2   na dany rok, dotacja obliczana jest na podstawie wag przeliczeniowych i   standardu A   z roku poprzedniego.  

4.   W miesiącu następującym po miesiącu otrzymania metryczki zostanie dokonana korekta przyznanej dotacji, uwzględniająca ustalone wagi kalkulacyjne dla wybranych kategorii uczniów oraz finansowy standard A.  

§   4.   Przedszkolu przysługuje dotacja na jednego ucznia w   wysokości 75% kosztów, obliczonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Słupia w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.  

§   5.   Zmiana sposobu obliczania dotacji może nastąpić w   przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej istotnych zmian w   zasadach naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.  

§   6.   Wnioskodawca jest zobowiązany do składania Wójtowi do 10 dnia każdego miesiąca pisemnej informacji o   aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego (zał. Nr 2   do niniejszej Uchwały).  

§   7.   1.   Dotacje przekazywane będą w   miesięcznych transzach w   wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, ustalonej na podstawie informacji, o   których mowa w   § 6.  

2.   Dotacja udzielona szkole lub innej placówce niepublicznej ulega zmianie w   ciągu roku budżetowego w   przypadku zmiany faktycznego stanu liczebnego uczniów w   stosunku do liczby przyjętej do obliczenia wysokości dotacji.  

3.   Brak informacji wskazanej w   ust. 2   lub informacja o   ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej części dotacji.  

4.   4. Podmiot prowadzący szkołę sporządza i   przekazuje do Urzędu Gminy w   Słupi co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż do dnia 10 następnego miesiąca, rozliczenie otrzymanej dotacji.  

5.   Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3.  

6.   Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana w   wysokości dotacji przekazywanej na następny miesiąc.  

7.   Ujawnienie faktu pobierania dotacji:  

1)   za dany miesiąc nienależnej lub w   nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej liczonymi od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania,  

2)   wydatkowania niezgodnego z   zasadami udzielania i   rozliczania dotacji ustalonej na podstawie niniejszej uchwały podlega zwrotowi wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej liczonymi od dnia przekazania dotacji z   budżetu gminy.  

8.   Dotacja udzielona jednostce może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących .  

9.   Kwota dotacji udzielona w   roku budżetowym podlega rozliczeniu poprzez przedstawienie przez organ (osobę) prowadzący do dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego informacji:  

1)   o faktycznej ilości uczniów w   każdym miesiącu roku kalendarzowego  

2)   rocznej o   kosztach kwalifikowanych poniesionych w   roku kalendarzowym ze środków przekazanej dotacji , w   formie określonej w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   8.   1.   Wójt Gminy Słupia kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania określone w   art. 90 ust. 3d ustawy o   systemie oświaty.  

2.   Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Gminy w   Słupi upoważnieni na piśmie przez Wójta Gminy Słupia.  

3.   Kontroli podlega:  

1)   zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów (wychowanków) wykazywanej w   informacjach, o   których mowa w   § 6   uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;  

2)   prawidłowość wykorzystania przyznanej szkole lub placówce dotacji;  

3)   zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o   którym mowa w   § 7ust. 9   pkt 2   uchwały, z   dokumentacją organizacyjną i   finansową szkoły lub placówki.  

4.   Jeżeli w   wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:  

1)   wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem;  

2)   pobrana nienależnie;  

3)   pobrana w   nadmiernej wysokości;  

-   - podlega zwrotowi na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

5.   Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i   innych materiałów związanych z   przedmiotem kontroli, w   tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z   nich odpisów, wyciągów lub wydruków.  

6.   Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i   wydruków, a   także udziela informacji i   wyjaśnień.  

7.   Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej szkole lub placówce dotacji, powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.  

8.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w   dwóch egzemplarzach, z   których jeden otrzymuje kontrolujący, a   drugi - kontrolowany.  

9.   Protokół kontroli zawiera:  

1)   pełną nazwę i   adres kontrolowanego, nazwę i   adres jego organu prowadzącego oraz imię i   nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;  

2)   datę rozpoczęcia i   zakończenia kontroli;  

3)   imiona i   nazwiska kontrolujących;  

4)   określenie przedmiotu kontroli i   okres objęty kontrolą;  

5)   opis stanu faktycznego stwierdzonego w   toku kontroli, w   tym ustalonych nieprawidłowości, z   uwzględnieniem zakresu i   skutków tych nieprawidłowości;  

6)   wymienienie załączników do protokołu;  

7)   informację o   prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i   składania wyjaśnień do protokołu;  

8)   datę i   miejsce podpisania protokołu.  

10.   Protokół podpisuje kontrolujący i   kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.  

11.   Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w   protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w   terminie 7   dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

12.   W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o   których mowa w   ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i   w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a   w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.  

13.   W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w   całości lub w   części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w   terminie 7   dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.  

14.   W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i   złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w   protokole.  

15.   Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.  

16.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Słupia kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w   terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.  

17.   Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w   terminie 30 dni od dnia otrzymania.  

§   9.   Traci moc uchwała Nr XVII/104/2008 Rady Gminy Słupia z   dnia 23 września 2008r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla szkół i   placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Słupia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/195/2013
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/195/2013
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/195/2013
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/195/2013
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »